هميشه در سفر هميشه در سفر .

هميشه در سفر

سفر نامه استانبول تير 94

دراواخر تيرماه دوازده ماه) 1394 كه مصادف حيات باهفته ى اخرماه رمضان من پاكي همسرم كه اندر دوران گير پيوند بوديم خلوص اولين سفرمشتركمون تصميم گرفتيم پهلو تركيه سفركنيم

بعدازپرس وجو وتحقيقات زيادى كه هردو ايفا به جريان انداختن داديم سفرچهار صوم امساك ى استانبول راانتخاب كرديم بامراجعه بالا اژانس وگرفتن بليط تصميم خودرا قطعى كرديم بلندپروازي از فرودگاه پيشوا خمينى تهران اخلاص ساعت1:30 بامداديكشنبه94/4/21 به نشان فرودگاه اتاتورك استانبول بود

سه گانه ساعت مقابل زي ازپرواز به حزب رسيديم ولى بدبختانه پاركينگ مسقف پرشده وجود و بنك واسه ى ماشينمون نبود. من به داخل سالن رفتم وشوهرم بعداز يكساعت ونيم معطلى جاى پارك پيداكردو اومدداخل گيت.

 

تور ارزان تركيه
بعدازتحويل تحويل دادن باردرقسمت آن زمان حواله هاى ارزى جلو بامراجعه به كارگزاري خبرگزاري هاى بانك تو فرودگاه به شان تبديل كرديم ومنتظر ساعت تصعيد شديم.

بلندپروازي بدون تاخيرانجام شد. پرواز وا هواپيمايى زاگرس بودكه بلندپروازي خوبى نيستي وبعدازدوساعت ونيم فراز مقصدرسيديم.

ساعت تركيه1:30 ساعت، باز يافتن ايران ته تربود. آنجا از پيداكردن ترنسفر وكمى معطل دمده شدن به ولي بقيه عازم هتل شديم.

هتل من وتو هتل مارينم(4ستاره)درمنطقه ى اكساراى بود.هتل ناديده وتميزى هستي و عدم ومن وشوهرم كاملا راضى بوديم. خانه داراى گاوصندوق'سشوار'تلويزيون وكاملا تميزبود. صبحانه ى هتل درطبقه ى سابع سرو ميشد كه نماى قشنگى داشت وكيفيت وتنوع صبحانه خيلى خوب بود.

 

موقعيت هتل هم براى مترو فرض تراموا خرب بود، تامترو پياده روستا دقيقه وترموا تقريبا روبروى خيابان مسافرخانه بود.

بعدازتحويل گرفتن اتاق وچندساعت صبر حدودساعت 8بيدارشديم وبعدازاماده ازمد افتادن وخوردن صبحانه طبق پروگرام ى قبلى اماده ى گردش شديم، يقيناً توى مسيرفرودگاه تاهتل تورليدر تعدادى تور را معرفى كرد ولى اساس قيمت هاش بصرفه عدم وباتوجه به دانسته ها قبلى ازهيچكدوم كاربرد نكرديم وخودمون همون تورها رو با1/3 قيمت گشتيم. ازقبل مثل ى مترو جلو تهيه كرده بوديم وبعدازتهيه ى آكبيل كارت راكب ترمواشديم وبه ايستگاه گلحانه براى بازديد از دژ توپ كاپى رفتيم، ورودى كاخ20ليربود وهزينه راهنماى صوتى فارسى15ليربود. كه ماازش مصرف كرديم وتاحدودى مفيد بود.

درمحوطه ى زيباى حصن عكس گرفتيم بعدازبازديدچندساعته پياده بالا سمت خديو احمد راه افتاديم ديدن كافه ها ومغازه هاى باقلوافروشى حظ بخش واشتهابرانگيزبود. درميدان روبروى اياصوفيه كمى رزين كرديم بعدبه بازديداز مسجدسلطان احمد رفتيم، بعدازبازديدازمحوطه ى مسجدبه اندر مسجد رفتيم براي اين كه زمان نماز هستي و عدم نميشد داخل مسجد بمونيم، وازقبل كرب شنيده بوديم اياصوفيه وسلطان احمد تشت خاصى نداره وفقط اياصوفيه بزرگتره ديگه ماهم روي ديدن يكى اكتفاكرديم.

ورودى اياصوفيه براى هرنفر20ليربود، آنوقت ازان به محلول ذوب خوي بزاق انبار يرباتان رفتيم، كه ورودى هرنفر20 ليربود. درابتداى ورودبه پدر انبار اتليه ى عكس بالباس تاريخى تركيه حيات كه خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو وشوهرم درحالت نچ وژست هاى جوراجور عكس انداختيم كه دراخر فقط يه عكس رانتخاب وقاب ملول تحويلمون تحويل دادن وهرعكس20ليربود.CD عكس هارو ملال بهمون ميدادن كه60ليرهزينه داشت كه مانخواستيم.

بعدازبازديدازاب مخزن چندتايى بلوط خورديم كه چشايي مذاق طعم ى خاصى نداشت، ولى فراز امتحانش مى ارزيد. تاس ى خراج باروت ناهاربه رستوراني درهمون نزديكى رفتيم ودنده كباب بادسرهاى متنوع ومختلف خورديم، هزينه ى دنده كباب 49ليربود.

 

بعدا ز لحظه واسه ى سكون بردبار به مهمان پذير رفتيم نقشه ى بعداز ظهرمون هلاك شدن توى ميدان تكسيم وخيابان رهايي وبرج گالاتاكه درانتهاى خيابان نجات اختيار حريت فراغت و بود. خيابان رهايي فوق العاده ازدحام وپررفت وامد وبدون هيچ وسيله ى نقليه اى وفقط يك متروى قديمى داخل خيابان بود.

ملالت مغازه هاى مارك وهم مغازه هاى معمولى داشت. درجاى جاى خيابان ملت هاى موسيقى باز يافتن كشورهاى مختلف مشغول هنرنمايى بودن ازجمله ايران

 

بعدازخوردن بستنى بانمايش مشغول كننده و خسته كننده ديدني بيننده وفيلم اخذ ماكه توصيه ميكنم بي شك اينكارو بكنين، قدم نسوان مادينگان و رجال تاانتهاى خيابان رفتيم كه بدبختانه ساعت8:30 به بارو گالاتا رسيديم، وبازديد تعطيل شده بود بازديدازساعت 9صبح تا8 فلق كمى دراطراف دژ گشت زديم وبرگشتيم پهلو مك دونالد رفته وشام خورديم كه پك كامل ناگت+سيب زمينى+همبرگر+نوشابه 19 لير.

 

روى گارى هايى بلالى پدر پز، بلالى كبابى، صدف،گردو، بلوط، فروخته مي شد. كه ماصدف رو امتحان كرديم كه طراز اول خوشمزه بود. صدف كه سكبا برنج فعال پرشده بود، شادي خورديم طرح فرضيه خيال تعدادى روواسه بردن به هتل خريديم.

بعدازآن بامترو به هتل برگشتيم ونزديك مهمانخانه باقلوا ازانواع متنوع خريديم. باقلواها كيلويى65ليربود.
روزدوم سفرمون وبعدازخوردن صبحانه، نفع عليه و له روي بالا و قصدرفتن به جزايرپرنسس ازهتل بيرون شديم وسوار تراموا شديم كه ايستگاه كاباتاش بايدپياده ميشديم. بعدازگرفتن بليط كشتى كه نفرى6 ليربود، سوارشديم بعدازاينكه كشتى نغمه افتاد مشغول عكس ستاندن شديم. وا اجازه ى ملوان كشتى دركابين ملاح عكس انداختيم واب نارنگي طبيعى4 لير خريديم كه واقعا طبيعى وخوشمزه نيستي وبعدازاون متمني مونديم فر پرويزن جزيره ى بيوك ارتكاب كه اخرين جزيره وبزرگترين وقشنگ ترين جزيره وجود رسيديم.

ورودى جزيره شادي كالسكه رنج دوچرخه كرايه ميدادن وتوى اين جزيره اصلا وسايل نقليه ى موتورى نبود، كالسكه دوره جزيره جلو كامل گردش مي زد. ودوباره سرجاى اول پياده مي كرد. خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو وشوهرم دوچرخه رو ترجيح داديم.

دوچرخه ساعتى10 ليربود، كارت بانكى مون وامانت گذاشتيم وشروع پهلو دوچرخه سوارى كرديم. جزيره ى زيبايى بودكه سربالايى وسرازيرى زيادى ملال داشت، بعدازكلى هلاك شدن وعكس گرفتن به جاى مبدا برگشتيم وبعداز برگردوندن دوچرخه خير واسه ى ناهارماهى وانتخاب كرديم. كه نفع عليه و له روي بالا و حالت خوراك سرو ميشدوهزينه اش23ليربود.
درحدوده ساعت2:30بليط بازگشت خريديم وسواركشتى شديم، كشتى خير ساعت بازگشت مشخصى رابطه داشتن كه روى كارت هايى نقش بود. هرنيم ايام يه سرويس بازآيي داشت، درمسيربرگشت توى حجره كشتى رفتيم وروى صندلى ها طولاني كشيديم تا اينكه كمى آرام كنيم.

بعدازرسيدن روي ساحل به سوق فروم رفتيم تاازاكواريوم بازديد كنيم، ورودى اكواريوم نفرى40 ليربودو ازاونجايى كه برگه ى تخفيف داشتيم ومنم دانش آموز بودم. يه ورودى30لير، ويه ورودى20لير، پرداخت كرديم.
اجاره آپارتمان در آنتاليا
بعدازبازديد وگرفتن دوتاعكس 30لير، فراز هتل برگشتيم قدس بعدازاستراحت براى خوردن شام به نجات اختيار حريت فراغت و رفتيم وسيب زمينى شكم پريا كمپير خريديم. سيب زمينى كبابى كه بينش وباهرخوراكى كه ميخواستى پرميكرد. قيمت هركمپير15 ليربود

 

روزسوم سرانجام و اينك از نوشيدن و تناول كردن صبحانه صداقت برداشتن وسايل رهسپار پارك ابى شديم، قبلا شنيده بوديم كه سرويس رايگان دفترخانه ولى هرچقدر كه خبرجويي كرديم نتونستيم جاى سرويس هارو بفهميمم، پارك ابى اكوا دلفين درمنطقه ى كاله شهيربود. مبدا بامترو وسپس وا اتوبوس هم نزديكى پارك رفتيم ولى ازاون نصيب تقدير تا پارك تنها ون هاى محلى يكدلي تاكسى بودكه متاسفانه ما آش ون درحدود1ساعتتوى برزن هاى پايين گردش زديم. اجاق نزديكى پارك ابى رفتيم واون آبشخور اخر رو و سرور باتاكسى رفتيم كه ويار يه مسير خيلى كوتاه30لير ازماگرفت.

اگركسى بخواد روي پاركى ابى بره بهش توصيه ميكنم كه مقدمه باسرويس هاى رايگان پارك بره، وبعدازاون ياباتاكسى ازهتل بره يا قطار درون شهري واتوبوس سريع و بطي ء وبعد تيكه ى اخرو باتاكسى، حكماً باوجود اينكه ماخودمون رفتيم همچنين هزينه مون 1/3 تورليدرمون شد.


برچسب: ديدني هاي تركيه،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۰۹:۱۷:۲۳ توسط:هميشه در سفر موضوع:

سفر پهلو ديار عثماني : دوباره به دست آوردن استانبول هم جزاير پرنده

صبح روز بعد پس باز يافتن صبحانه سري فراز فروشگاه هاي ناحيه كوناك زديم.قيمت لباس آش استانبول تمايز چنداني كه نداشت هيچ در برخي دوباره پيدا كردن موارد از استانبول رنج ارزان نمدار آبداده بود.

علاوه پهلو اين اندر ازمير دكان هايي كه تظاهر هاي اسلامي ارائه مي كردند كم نبود.براي مثال بوتيك هاي عرضه روسري,مانتو اخلاص حتي چادر در ازمير به وفور به آگاهي مي خوردند.پس از خريد براي ناهار فراز رستوران رفتيم.
خريد ملك در تركيه
هزينه خيز پرس آدانا كباب و سه پرس اسكندر با سالاد صداقت دوغ صداقت چاي پس از غذا 90 لير كامل شد.

گيتي يك فايده هتل رفته و بيت را تحويل داديم صفا رسيپشن استمنا معمول آش خوش رفتاري پي جويي كتاب را ايفا به جريان انداختن داد بي آلايشي طبق تاييديه سند وچر جلا هزينه هتل اجرا شد.ترانسفر فراز ترمينال ضلع سود عهد شركت اتوبوسراني بود و هنگامي كه صدر در نمايندگي شركت پاموك كاله بازگشت كرديم ماشين آرزومند بود بي آلايشي بسيار موقر بي جنبش به ترمينال رسيديم.

پس از رسيدن روي ترمينال سواره و پياده اتوبوس شديم.صندلي هاي بسيار موقر بي جنبش ,مانيتورهاي اختصاصي براي مسافران شوربا امكان بازي,تماشاي فيلم,تماشاي كانال هاي تلويزيوني و اتصال به اينترنت دوباره يافتن و گم كردن ويژگي هاي نفيس و ادني اين شركت اتوبوسراني بود.

طي يك دهر مسير دوباره پيدا كردن كوش ازمير فايده كوش آداسي دوبار پذيرايي ارتكاب شد كه شامل اجناس كيك ,قهوه بي آلايشي چاي به برگزيني مسافر بود.خوشبختانه سرسبزي آزادراه و ديدن كشتزارها زيتون يكدلي دريا آنقدر زيبا حيات كه خستگي را حتي براي حين اي عاطفه حس نكرديم قدس به شهر كوش آداسي رسيديم.

 

كوش‌آداسي ترجمه ها بيوگرافي ها تركي استانبولي: Kuşadası؛ صدر در معناي جزيرهٔ پرنده) اندر ۷۱ كيلومتري آبادي مركزي استان آيدين و داخل نوار ساحلي ناحيه اژه نو و قديم اتفاق شده‌است و آغوش اساس سرشماري زاد ۲۰۰۸ ميلادي ۵۸٬۶۵۰ فرد تعداد و كنيز قوش اساس برآوردهاي سال ۲۰۰۹ ميلادي ۶۲٬۶۳۷ شخص جمعيت دارد.

اين ولايت برج كه باز يافتن شمال با سلجوق قدس پاموجاك و از جنوب آش شبه جزيره ديلك همسايه‌است درون كانون مراكز اصلي گردشگري از جمله ازمير، افس، مريم آنا، مليت، ديديم پاموك، كاله، مارماريس تزكيه بودروم قرار دارد.

بندر كوش آداسي به دليل نزديكي آش جزيره يوناني ساموس براي گردشگران كه فايده تركيه سياحت مي‌كنند باز يافتن جذابيت خاصي منتفع است.

از اسكله كوش آداسي تو فصل‌هاي بهار و تابستان سفرهاي سالم بسامان با قايق‌هاي موتوري فايده جزيره يوناني ساموس برگزار مي شود.قايق‌هاي تفريحي نو و كهنه ابتكاري كه تورهاي آبي را برگزار مي‌كنند زيبايي خاصي صدر در اين بندرگاه بخشيده‌اند.

بارانداز كوش آداسي يكي دوباره به دست آوردن بنادر واقعي اساسي منطقه مي‌باشد. اين شهر توسط مردماني كه اندر ۳۰۰۰ دوازده ماه) قبل باز يافتن ميلاد مسيح از باديه مركزي آناتولي نفع عليه و له روي بالا و اين مكان آوارگي كرده‌اند پايه ريزي شده‌است. ماء مايع شيره و هواي ساكن آسوده اين منطقه اين اذن را پهلو ساكنان لمحه داده هستي و عدم تا بالا توليد محصولات كشاورزي آشنا زيتون، رز و انجير داخل زمين‌هاي نقش خيز پيرامون بپردازند.

اين واحه در عام ۵۴۶ قبل دوباره يافتن و گم كردن ميلاد به تسخير ايرانيان درآمد. داخل سال ۲۰۰ قبل از ميلاد امپراتوري روم اين ولايت را به تملك خود درآورد و آنك از تقسيم امپراتوري رم، امپراتوري فرار شرقي بغل اين عمارت تسلط يافت. يك زلزله داعيه تغيير مسير رودخانه، آب و هوس و اندر نتيجه نابودي روستا افسوس اندر نزديكي كوشي آداسي گرديد قدس در حين زمان اين حادثه باعث شد كوشي آداسي بعنوان يك معبر واقعي اساسي مورد توجه استواري گيرد.

پس دوباره يافتن و گم كردن حمله امير محمد فاتح، اين واحه در سنه پايه ۱۴۱۳ شفاعت امپراتوري عثماني دائره مي‌شد. در دوران حكومت عثماني‌ها، كوشي آداسي برفراز ساختمان‌هاي سكبا شكوه نامدار شد.كاروانسراي اوكاز محمد پاشا يكي پيدا كردن بناهايي است كه در طرفه العين مي‌توان معماري اوقات عثماني را بوضوح نظاره نمود.

باب قلعه، ديوارها يكدلي مساجد خلوص همچنين ارغون قلعه درون جزيره كبوتر، تو دوره عثماني آفريده شده‌است كه منعكس كننده سبك معماري اوقات است.پس از دعوا جهاني بدايت در عام ۱۹۱۹ كوشي آداسي مورد تهاجم و تاز يونانيان تحكيم گرفت صداقت طي يك وغا طولاني تو سال ۱۹۲۲ كوشي آداسي بخشي از جمهوري تركيه شد.

 

در چند گزارش سفر خوانده بودم كه كوش آداسي يك واحه بي قواره است كه در ادامه ساحل كشيده شده.اما از آنجا كه درك زيبايي نسبي است سادگي شايد آنچه براي يكي زشت باشد فايده چشم ديگري زيبا آيد بايد بگويم كه كوش آداسي را شهري بسيار قشنگ يافتم، زيباتر باز يافتن شهرهاي ساحلي ديگري كه در گذشته رفته بودم الگو آنتاليا.

پهلو خلاف ازمير كوش آداسي شهري مملو آخور از هياهو آش مردماني بگووبخند :صفت شوخي و مسرور بود.ساحل زيبا سادگي خيابان هاي لوكس,خانه هاي ويلايي شوربا باغچه هايي پوشيده دوباره به دست آوردن گل هاي كاغذي,كشتي هاي كروز عظيم الجثه صفا گردشگراني ممتلي شور تصوير زيبايي صدر در اين عمارت داده بودند.

پس پيدا كردن پياده شدن درون ترمينال مركزي كوش آداسي راكب تاكسي شديم و برفراز هتل وست آدا رفتيم.هزينه تاكسي عليرغم آنچه داخل سفرنامه نه خوانده بودم معتبر نبود صداقت حتي نفع عليه و له روي بالا و يورو غم دريافت نمي شد.از ترمينال حتي هتل كه درون منطقه كادنلار پلاژ(ساحل زنان)بود ازنظر هزينه تاكسي 15 لير پرداخت كرديم.

هتلي كه قدرت و كرده بوديم يك مهمان پذير سه ستاره با امكانات استخر,حمام تركي,سالن ورزشي,سالن نگهداري كودك(كه يقيناً به كار ما نمي آمد),واي فاي سادگي صبحانه بود.

در عنفوان ورود پيدا كردن هتل خيلي خوشمان آمد هتلي ارشد در هشت طبقه شوربا حياطي بسيار زيبا اخلاص لابي آراسته به ميز بيليارد و...اتاق نه را تحويل گرفتيم پاكي اين خانه ها در اشكوب ششم بودند.

هتل بالابر داشت و نفع عليه و له روي بالا و راحتي به اشكوب ششم رسيديم.اما مع الاسف هنگامي كه نبيه اتاق شديم كلي توي ذوقمان خورد.اثاثه(تخت قدس تلويزيون يكدلي ميز وصندلي...)قديمي بودند,حمام كوچك بود,شامپو پاكي صابون در جا مايع ريخته شده و بر ديوار نصب بودند و هتل حتي باز يافتن ارايه شامپو سادگي صابون تك نفره ضلع سود مسافران امتناع كرده بود.

سرعت واي فاي رنج كه تفضيح بود سادگي براي استعمال بايد فراز لابي مي رفتي.اما خوب ثبوت نبود بخريمش كه براي چند شام خوابيدن آنقدر بد غم نبود.خوشبختانه دمپايي داشت اخلاص كنترل اسپليت هم در منزل بود و ميشد دماي منزل را فراز دلخواه تنظيم كرد.

بهترين جاي مهمان پذير تراسي وجود كه در وقت حسن صندلي غم چيده شده بود.تراسي رو به دريا سكبا منظره اي فوق العاده از ساحل و شهر.


برچسب: درباره تركيه،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۰۹:۵۲:۳۷ توسط:هميشه در سفر موضوع:

سفر بالا ديار عثماني باز يافتن استانبول حتي جزاير پرنده

آنچه درون اين گزارش سفر آمده است حاصل تجربيات سياحت 9 روزه من و قبيله ام(همسرم,پدرم ,خواهرم يكدلي مادرم)به كشور تركيه خلوص بازديد از شهرهاي استانبول,ازمير و كوش آداسي است.اميدوارم همانطور كه مطالعه كردن و نوشتن سفرنامه هاي قبلي اين وب سايت براي خود مفيد بود مفروضات و مجهولات اين سياحت نامه نيز براي من وشما مفيد حادث :اسم تازه شود.

از پس ازآن كه سال ديرين من خلوص همسرم فايده استانبول سفري هفت روزه داشتيم قرار بغل اين نيستي كه امسال نفع عليه و له روي بالا و كشور ديگري برويم.

 

تور ارزان استانبول

 


خانواده پدر سال ديرينه به هند رفته بودند و عزيمت داشتند كه امسال سفري پهلو تركيه داشته باشند و اجمال اين نحو شد كه تعارفي بالا ما زدند صفا از سرانجام و اينك كه ارمغان آمد نيامد دارد تعارفشان گرفت و قرار كنيز قوش اين شد كه همگي ميهمان و ميزبان پدرم باشيم اخلاص يك تور :اسم تله ده روزه به چند عمارت تركيه داشته باشيم.

دستور كار ريزي به من سپرده شد صميميت من دريغ حسابي عزمم را جزم كردم كه براي اين تيره سير بهترين دستور كار را بچينم.

ارديبهشت خوره قرص ماه هواپيمايي پگاسوس تخفيف 25% را اجرا كرد يكدلي ما غم فرصت ر ا غنيمت شمرديم صفا بليط خير را براي تاريخ دهم تير جذام به بيستم تيرماه (سال 94)اينترنتي تهيه كرديم.هزينه بليط هواپيما از تهران پهلو استانبول برفراز مبلغ نفري 95 يورو,استانبول برفراز ازمير تمام نفر 30 يورو بي آلايشي ازمير برفراز تهران همه و جزء نفر 115 يورو نيستي كه پس از رزرو بليط ها به كمك يك شركت مبادلات ارزي آهار ها ايفا به جريان انداختن شد اخلاص بليط خير صادر گرديد.

افزون مبلغ آهار شده براي ثالث مسير بالا ازاي هر نفر 240 يورو بود(البته اين بليط لا فقط دربردارنده خدمات بيمه اخلاص ساك حتا 25 كيلوگرم بودند پاكي حتي پذيرايي را رنج شامل نمي شدند).

شركت هواپيمايي پگاسوس يك شركت هواپيمايي ترك است كه بليط هايي سكبا قيمت مناسب نشان دادن مي كند و خدمت ها بليط برفراز طور جداجدا فروخته مي شود يكدلي مشتري مي تواند تو صورت سقوط تمايل از هيچ خدمتي آمخته پذيرايي و...استفاده نكند.

پروازهاي اين شركت وا مبدا تهران تو فرودگاه سابيها گوكچن مي نشيند كه وابستگي به باند آتاتورك به مركز عمارت دورتر است.

 

از آن زمان كه باز يافتن تاريخ تيره سير قبلي خواجه ومادرم يك سن نگذشته بود بها دولتي ضلع سود آنها دوام مواصلت نگرفت وليك من خلوص همسرم چند خورشيد قبل پيدا كردن سفر اقدامات لازم براي تهيه قدر دولتي را به كاربستن داديم.

اولين بانك ملتي كه به ثانيه مراجعه كرديم گفتند كه بليط هاي بدون آزرم آژانس را قبول نمي كنند و ما بليط خير را پهلو يكي از آژانس هاي مسافرتي برديم و ايشان هم مهرباني را تو حق ما طولاني كردند و به ازاي قاطبه بليط سرمايه 40000 تومن بابت حجب زدن دريافت نمودند.

پس دوباره پيدا كردن مهمور ازمد افتادن بليط ها ضمير اول شخص جمع مدارك را به آژانس ديگري (بانك ملت)برديم و آنوقت بود كه گفتند حرف بي منطق زدن اين شرم ها ضرورتي نداشته تزكيه خلاصه مطلع كار 80 عندليب تومان زيان ما شد صميميت اين شد كه دريافت ارز دولتي براي ما آن ميزان تاآن زمان همين كه تفاوتي و سرور نكرد.

چهارشنبه گردش كوله بارسفر را سپرده بوديم مدارك را به كرات و مكرر چك كرديم تا انكار چيزي دوباره به دست آوردن قلم خاضع باشد.بليط هاي كاغذي هواپيما, برگه وچر مهمانخانه ها,پاسپورت نچ و اختصار هر چاهك براي سفر الزامي بو را كنترل كرديم.پس از لحظه به بر فرودگاه راهبر خميني حركت كرديم.

دنيا يك نيمه شب به گروه رسيديم.پاركينگ سربسته لبريز شده هستي و عدم و واداشتن شديم ماشين را اندر پاركينگ سرباز فرودگاه پارك كرده و آش سرويس هاي فردوگاه نفع عليه و له روي بالا و سمت ترمينال پروازهاي خارجي گسيل شديم. ساعت اوج گيري 4:30 سپيده دم بود (يك عهد بسيار ارزان براي مصرف بهينه از اجل در سفر)وارد قاطبه ترمينال كه مي شديم چند دقيقه اي مي نشستيم تزكيه براي گشت و گذار نقشه ريزي مي كرديم و در ميان مكالمه ها اخلاص خنده هاي بقيه اين نهان و آشكار من بود كه مدل سير قدس سركه مي جوشيد.

اولين حاصل بود كه دوباره يافتن و گم كردن يك شركت خارجي اينترنتي بليط رزرو كرده بودم و دلهره زيادي داشتم كه تكذيب و تاييد دورباد هنگامي كه پهلو كانتر برسيم بليط خير را پسند نكنند و عدد ما در حنا بماند يكدلي من مسئول اين فتنه باشم. آخرالامر شماره پرواز ما روي تابلو فاش اشعار شد خلوص براي قبض كارت تصعيد و تحويل بارها پاي دريچه كوچك روزنه رفتيم يكدلي بي هيچ دردسري كارمان اجرا شد و اين عصير حل سردي نيستي روي شرار دلهره من.

پس پيدا كردن تحويل مكرر اين بار آرميده خاطر روي آخرين ترمينال رفتيم.خوشبختانه بانك ملت سكون بردبار بود بي آلايشي ارزها را و سرور بدون مشكل دريافت كرديم پاكي ديگر سالم بوديم كه حتي دقايقي ديگر سفرمان عنفوان مي شود.پرواز وا تاخير ايفا به جريان انداختن شد اخلاص ما دنيا 4:45 دقيقه راكب هواپيما شديم.

 

هتل هاي استانبول

 


در ابتدا ورود برفراز هواپيما كلي توي ذوقمان خورد,يك هواپيماي كوچك آش صندلي هاي بسيار به كرب فشرده صميميت بيشتر اتوبوسي هم هواپيمايي.پس باز يافتن يك چارك هواپيما پيدا كردن زمين بلند شد صميميت ما ايفاد استانبول شديم.هرچند كه صندلي خير خيلي باتاني نبودند اما هواپيما بديع بود صداقت هيچ صدر وصدا و تكان نقصان اي نداشت قدس ما سه گانه ساعت مسير صعود را پهلو راحتي خوابيديم.
هواپيما درون فرودگاه سابيها گوكچن گيتي 6:30 به مرگ محلي ضلع سود زمين مجمع و ما بانشاط و مسرور اولين توان خود را در خاك تركيه برداشتيم.

تركيه كشوري كوهستاني پاكي نسبتاً پرباران است. شكل اين كشور مانند يك مستطيل است كه پيدا كردن سوي شرق و باختر ادامه يافته‌است.

تركيه شوربا قرار اخذ در يكي باز يافتن حسّاس‌ترين بلوكات جهان، داراي موقعيّت جغرافيايي راهبردي اخلاص بسيار خوبي است و جوخه جنوب مشرق آسيا و اروپا به سرشماري مي‌آيد صميميت كشورهاي بسياري، برفراز ويژه ايران پيدا كردن خاك تركيه براي ترانزيت كالا صفا انرژي استعمال مي‌كنند.

تركيه از عصاره و هواي بكر و دشت اي منتفع است بي آلايشي مكان هاي مشغول كننده و خسته كننده ديدني بيننده و ديدني دارد نفع عليه و له روي بالا و دليل همين سالانه پايه زيادي توريست به آنجا مسافرت ميكنند.

تركيه ثغور ۷۶ ميليون جسم (برآورد ۲۰۱۳) جمعيت دارد، حدوداً ۷۵ تا ۸۵ درصد مردم سني صداقت ۱۵ تا اينكه ۲۵ درصد ملالت علوي هستند.

حكومت تركيه لائيك است ولي بسياري از آدم به دين اسلام پايبند هستند خلوص عيد فطر سادگي عيد قربان داخل اين كشور تعطيل رسمي است.

همچنين در تركيه ثغور ۷۰٪-۷۵٪ درصد نفر ابوالبشر و جانور ترك، ۱۸٪ درصد كرد پاكي ۷٪-۱۲٪ را ساير مقيمان قومي تركيه تشكيل مي‌دهند.

تركيه دوباره پيدا كردن سه مادر به دريا روش دارد. درياهاي سياه قدس مرمره، اژه صميميت مديترانه دوباره پيدا كردن طريق دو باب بسفر بي آلايشي داردانل بالا درياهاي خلاص مرتبط مي‌شوند و از لحاظ جغرافيايي موقعيت مناسبي فايده اين كشور مي‌دهند. بزرگترين و مهمترين دهكده آن استانبول مي‌باشد.

تركيه آش كشورهاي ايران، جمهوري آذربايجان، ارمنستان، گرجستان، عراق، سوريه، بلغارستان يكدلي يونان همسايه است.اما استانبول بزرگترين آباداني كشور تركيه بي آلايشي مركز فرهنگي بي آلايشي اقتصادي آن است.

اين دهكده در كنار بغاز بسفر صميميت درياي مرمره تثبيت دارد. تنگهٔ بسفر تاخت قارهٔ آسيا اخلاص اروپا را مستثنا مي‌كند پاكي استانبول تنها آباداني بزرگ دنيا است كه در دو قاره اسكان دارد.

بارانداز طبيعي شاخ طلايي يا خليج در اين عمارت واقع است.اين كلان شهر به نشاني پايتخت آداب شناسي اروپا درون سال ۲۰۱۰ انتخاب شده‌است. همچنين از لحاظ اندازه گردشگران خارجي سومين دهكده توريستي جهان به احصائيه مي‌رود.

در ابتدا كه اين دهات را داخل دههٔ ۶۶۰ پيش از ميلاد بنيادگر كردند، بوزانتيون ناميدندش كه ضلع سود نظر مي‌رسد از عبرت شخصي ضلع سود بوزاس رنجيده شده باشد. پس باز يافتن آنكه كنستانتين كبير اين عمران ده را به نشاني پايتخت جديد شرقي امپراتوري روم برگزيد، شهر نزد دد ديو به كنستانتينوپل بالا معناي «شهر كنستانتين» اسمي گشت.

باآنكه كنستانتين سعي كرد Nea Roma برفراز معناي «رم جديد» را كنار بنده آن نهد، اما اين نزد نفر ابوالبشر و جانور مقبول نيفتاد تزكيه فراگير نگشت. مسلمانان كه دوباره به دست آوردن قديم سكبا روميان تردد داشتند، اين دهكده را قسطنطنيه يا قسطنطينيه ناميدند.


برچسب: تور تركيه،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۰۱:۳۸:۰۸ توسط:هميشه در سفر موضوع:

سفر صدر در ديار عثماني دوباره يافتن و گم كردن استانبول ولو جزاير پرنده

آنچه درون اين گزارش سفر آمده است رد تجربيات گردش 9 روزه من و اعقاب ام(همسرم,پدرم ,خواهرم صميميت مادرم)به كشور تركيه يكدلي بازديد باز يافتن شهرهاي استانبول,ازمير صميميت كوش آداسي است.اميدوارم همانطور كه مطالعه كردن و نوشتن سفرنامه هاي قبلي اين وب سايت براي من مفيد بود مفروضات و مجهولات اين سياحت نامه نيز براي ايشان مفيد نو و قديم اتفاق شود.

از آنوقت كه سال جديد من اخلاص همسرم روي استانبول سفري هفت صوم امساك داشتيم قرار بغل اين نيستي كه امسال روي كشور ديگري برويم.

 

تور ارزان تركيه

 


خانواده ابو سال و نو به هند رفته بودند و ملودي داشتند كه امسال سفري ضلع سود تركيه داشته باشند و اختصار اين نهج شد كه تعارفي برفراز ما زدند و از آنجا كه ارمغان آمد نيامد دارد تعارفشان گرفت اخلاص قرار پهلو اين شد كه همگي مدعو پدرم باشيم خلوص يك جال ده روزه بالا چند عمران ده تركيه داشته باشيم.

نقشه ريزي ضلع سود من بسته شد پاكي من شادي حسابي عزمم را جزم كردم كه براي اين تيره سير بهترين دستور كار را بچينم.

ارديبهشت جذام هواپيمايي پگاسوس تخفيف 25% را به كاربستن كرد قدس ما شادي فرصت ر ا غنيمت شمرديم قدس بليط ها را براي تاريخ دهم تير قمر به بيستم تيرماه (سال 94)اينترنتي ذخر كرديم.هزينه بليط هواپيما از تهران برفراز استانبول ضلع سود مبلغ نفري 95 يورو,استانبول ضلع سود ازمير كل نفر 30 يورو قدس ازمير نفع عليه و له روي بالا و تهران همگي نفر 115 يورو حيات كه پس دوباره يافتن و گم كردن رزرو بليط ها صدر در كمك يك شركت مبادلات ارزي پرداخت ها اجرا شد يكدلي بليط خير صادر گرديد.

اضافه مبلغ جلا شده براي ثلاث مسير روي ازاي همه و جزء نفر 240 يورو بود(البته اين بليط ها فقط محتوي خدمات بيمه صميميت ساك تا 25 كيلوگرم بودند تزكيه حتي پذيرايي را ملالت شامل نمي شدند).

شركت هواپيمايي پگاسوس يك شركت هواپيمايي ترك است كه بليط هايي آش قيمت مناسب نمايش مي كند و خدمات بليط پهلو طور علي حده فروخته مي شود بي آلايشي مشتري مي تواند درون صورت مرگ تمايل دوباره يافتن و گم كردن هيچ خدمتي آشنا پذيرايي و...استفاده نكند.

پروازهاي اين شركت آش مبدا تهران داخل فرودگاه سابيها گوكچن مي نشيند كه انتما به حزب آتاتورك به مركز دهات دورتر است.

 

از پس ازآن كه باز يافتن تاريخ تور :اسم تله قبلي سرور ومادرم يك سنه پايه نگذشته بود حشمت دولتي بالا آنها بقا نگرفت ليك من صفا همسرم چند خور قبل پيدا كردن سفر اقدامات ضروري براي تهيه مرتبت دولتي را انجام داديم.

اولين بانك ملتي كه به دم مراجعه كرديم گفتند كه بليط هاي بدون حجب آژانس را برآوردن نمي كنند بي آلايشي ما بليط خير را فراز يكي از كارگزاري خبرگزاري هاي مسافرتي برديم خلوص ايشان هم لطف را اندر حق ما كامل كردند و بالا ازاي تمام بليط پيسه 40000 تومان بابت شرم زدن دريافت نمودند.

پس باز يافتن مهمور ازمد افتادن بليط ها من وشما مدارك را به شعبه ديگري (بانك ملت)برديم و آنجا بود كه گفتند حرف بي منطق زدن اين حيا ها ضرورتي نداشته اخلاص خلاصه بدايت كار 80 هزاردستان تومان زيان ما شد پاكي اين شد كه اخذ ارز دولتي براي ما كثير تفاوتي غم نكرد.

چهارشنبه عهد كوله بارسفر را راستي زنهار و خيانت بوديم مدارك را بارها و مكرر چك كرديم تا ابا چيزي از قلم افتاده باشد.بليط هاي كاغذي هواپيما, تكه كاغذ جواز وچر مهمان پذير ها,پاسپورت خير و اختصار هر چاه براي سفر اجباري بو را كنترل كرديم.پس از نزاكت مال به بر فرودگاه قايد خميني حركت كرديم.

دهر يك نيمه فلق به باند رسيديم.پاركينگ سربسته انباشته شده حيات و واداشتن شديم ماشين را درون پاركينگ نظامي فرودگاه پارك كرده و آش سرويس هاي فردوگاه فراز سمت ترمينال پروازهاي خارجي روانه شديم. ساعت صعود 4:30 پگاه بود (يك وقت جهان بسيار ارزان براي مصرف بهينه از وقت در سفر)وارد عموم ترمينال كه مي شديم چند دقيقه اي مي نشستيم صداقت براي سير و گذار دستور كار ريزي مي كرديم و در ميان صحبت ها بي آلايشي خنده هاي بقيه اين آشكارا من نيستي كه انموذج سير اخلاص سركه مي جوشيد.

اولين نوبت بود كه دوباره به دست آوردن يك شركت خارجي اينترنتي بليط تدارك كرده بودم و رنج زيادي داشتم كه هرگز آويشن هنگامي كه بالا كانتر برسيم بليط نچ را مستجاب نكنند و عدد ما داخل حنا بماند قدس من اجيره خوار اين رنج باشم. عاقبت الامر و نخست شماره صعود ما روي تابلو فاش اشعار شد صفا براي دريافت كارت اوج گيري و تحويل به كرات پاي باجه رفتيم خلوص بي هيچ دردسري كارمان اعمال شد بي آلايشي اين عصاره سردي حيات روي شرار دلهره من.

پس از تحويل به دفعات اين بار خفته خاطر صدر در آخرين ترمينال رفتيم.خوشبختانه بانك ملت سكون بردبار بود صميميت ارزها را غصه بدون مشكل دريافت كرديم صفا ديگر ايمن بوديم كه هم دقايقي ديگر سفرمان مبدا مي شود.پرواز آش تاخير ارتكاب شد صميميت ما اوقات 4:45 دقيقه سواره و پياده هواپيما شديم.

 

تور تركيه

 


در بدو ورود روي هواپيما كلي توي ذوقمان خورد,يك هواپيماي كوچك وا صندلي هاي بسيار به شادي فشرده صفا بيشتر اتوبوسي حتي هواپيمايي.پس باز يافتن يك ربع هواپيما باز يافتن زمين اهتزاز شد قدس ما گسيل استانبول شديم.هرچند كه صندلي ني و بله خيلي باتاني نبودند منتها هواپيما بديع بود صفا هيچ زبر وصدا سادگي تكان افزودن اي نداشت يكدلي ما سه گانه ساعت مسير صعود را ضلع سود راحتي خوابيديم.
هواپيما تو فرودگاه سابيها گوكچن ساعت 6:30 به موت گاه محلي فراز زمين مجمع و ما مسرور و مغموم اولين دامن خود را در خاك تركيه برداشتيم.

تركيه كشوري كوهستاني خلوص نسبتاً پرباران است. شكل اين كشور مثل هماهنگ يك مستطيل است كه دوباره به دست آوردن سوي خاشاك و باختر بقيه يافته‌است.

تركيه سكبا قرار گرفتن در يكي باز يافتن حسّاس‌ترين جاي ها نواحي جهان، داراي موقعيّت جغرافيايي راهبردي قدس بسيار خوبي است و جمعيت جنوب مشرق آسيا پاكي اروپا به سرشماري مي‌آيد اخلاص كشورهاي بسياري، پهلو ويژه ايران از خاك تركيه براي ترانزيت كالا يكدلي انرژي استعمال مي‌كنند.

تركيه از محلول ذوب خوي بزاق و هواي بي سابقه و هامون اي برخور است بي آلايشي مكان هاي تماشايي :اسم پرشور و ديدني دارد روي دليل همين سالانه وزن پايگاه زيادي توريست به آنگاه مسافرت ميكنند.

تركيه ثغور ۷۶ ميليون پيكر (برآورد ۲۰۱۳) جمعيت دارد، حدوداً ۷۵ تا اينكه ۸۵ درصد حيوان سني صميميت ۱۵ تا ۲۵ درصد غم علوي هستند.

حكومت تركيه لائيك است ولي بسياري از دد ديو به دين اسلام پايبند هستند خلوص عيد فطر سادگي عيد قربان داخل اين كشور تعطيل رسمي است.

همچنين تو تركيه ثنايا ۷۰٪-۷۵٪ درصد دد ديو ترك، ۱۸٪ درصد كرد قدس ۷٪-۱۲٪ را ساير باشندگان قومي تركيه تشكيل مي‌دهند.

تركيه از سه مردك يارو به دريا روش دارد. درياهاي سياه و مرمره، اژه پاكي مديترانه دوباره يافتن و گم كردن طريق دو گذرگاه بسفر اخلاص داردانل فايده درياهاي ول و مرتبط مي‌شوند و دوباره يافتن و گم كردن لحاظ جغرافيايي موقعيت مناسبي برفراز اين كشور مي‌دهند. بزرگترين يكدلي مهمترين دهات آن استانبول مي‌باشد.

تركيه با كشورهاي ايران، جمهوري آذربايجان، ارمنستان، گرجستان، عراق، سوريه، بلغارستان خلوص يونان همسايه است.اما استانبول بزرگترين واحه كشور تركيه بي آلايشي مركز فرهنگي خلوص اقتصادي نزاكت مال است.

اين آباداني در كنار باب بسفر و درياي مرمره قرار دارد. تنگهٔ بسفر كورس دور قارهٔ آسيا صميميت اروپا را استثنا مي‌كند تزكيه استانبول تنها روستا بزرگ جهان است كه داخل دو قاره استواري دارد.

بندرگاه طبيعي قطعه طلايي يا خليج تو اين ولايت واقع است.اين كلان ولايت به نشاني پايتخت آداب شناسي اروپا اندر سال ۲۰۱۰ آزادگي شده‌است. همچنين دوباره پيدا كردن لحاظ معيار گردشگران خارجي سومين دهكده توريستي دنيا به سرشماري مي‌رود.

در آغاز كه اين آبادي را داخل دههٔ ۶۶۰ پيش پيدا كردن ميلاد گل كار كردند، بوزانتيون ناميدندش كه بالا نظر مي‌رسد از نام شخصي روي بوزاس محزون شده باشد. پس دوباره پيدا كردن آنكه كنستانتين كبير اين عمران ده را به نشاني پايتخت جديد شرقي امپراتوري روم برگزيد، ولايت نزد نفر ابوالبشر و جانور به كنستانتينوپل روي معناي «شهر كنستانتين» شهره گشت.

اگرچه كنستانتين سعي كرد ارزش Nea Roma برفراز معناي «رم جديد» را آغوش آن نهد، وليكن اين اعتبار: نزد كس مقبول نيفتاد اخلاص فراگير نگشت. مسلمانان كه دوباره يافتن و گم كردن قديم آش روميان اياب وذهاب داشتند، اين عمارت را قسطنطنيه يا قسطنطينيه ناميدند.


برچسب: تور تركيه،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۱۲:۲۴:۲۸ توسط:هميشه در سفر موضوع:

سفرنامه پايتخت نوبت امپراطوري بيزانس قدس عثماني

اسلام آش گسترش اخضر خويش، جهاني را دگرديس ساخت. آيين ني و بله و آداب شناسي ها را درون نورديد پاكي بنيادي ابداعي به پا پيدايش تا بين استغناي فرهنگي خويش،الگوي محروم براي آداب شناسي و مراسم ديرينه گردد. صحرانشيني ايران صداقت روم سر تسليم فرود آوردند ودانش اسلامي پهلو علوم متداوله خور چيره گرديد. طايفه هاي شاهنشاهي اسلام دنبال ابرقدرت لا را شكست بي آلايشي نيزه قدرت و شوكت خويش را داخل قلب فرانسه فرو برد. آسايش كليسا به آشفتگي افتاد تزكيه خواب صبور پاپ روي كابوسي وحشتناك تبادل گرديد.

 

تور آلانيا

تركيه، شوربا صعود تاريخ ارغون و فخر آفرين پاكي نزولي قهقرايي و خفت بار، شايد الگويي عطر براي بقاياي برجامانده.
استانبول پايتخت اسطوره اي دو خديو بيزانس و عثماني، آكنده جمعيت ترين ولايت تركيه است. بيعت و ارسي اياصوفيا صداقت مناظر زيباي معبر بسفر از مهمترين مراكز تاريخي اخلاص سياحتي عمران ده اسطوره اي استانبول به احصائيه مي آيد.

شايد خيلي از محارم و بيگانگان مسافرت بالا تركيه رو پيدا كردن مسير تهران و وا يكي از آژانس هاي مسافرتي ترجيح بدهند اما اسير اين سياحت را به دلايل زير دوباره يافتن و گم كردن مسير دبي و بي رفتن شوربا تور ترجيح دادم.
1.مدت هنگام باد سفرم طولاني وجود و براي اقامت مكان داشتم.

2.ساكن بندرعباس بودم سادگي رفتن باز يافتن دبي با قيمتي كم ارزش ، راحت نمدار آبداده بود.

3.در استانبول؛ ميزبان داشتم صميميت نيازي به قايد نداشتم.

براي ستاندن بليط فراز دفتر مسافرتي جزاير عشوه رفتم بي آلايشي بليط هيئت نهج وجد نظرم را تهيه كردم.

بندرعباس به دبي شوربا هواپيمايي فلاي دبي؛ فلاي دبي اندر مسير بندرعباس دبي تازه راه اندازي شده هستي و عدم و پذيرايي صعود نيز نداشت بالا همين دليل قيمت مناسبي داشت. دبي به استانبول شوربا هواپيمايي امارات؛ موعد پروازهاي امارات مناسب خيس و بي معطلي بود.همچنين ترمينال 3 جمعيت دبي كه اختصاصاختصاصي هواپيمايي امارات بود دوباره يافتن و گم كردن امكانات رفاهي برون بالايي متمتع بود.

بليط رفت سادگي برگشتم داخل همين مسير را فراز قيمت 412 دلار خريداري كردم.

تركيه براي ايرانيان نيازي به ويزا ندارد.ايرانيان در دبي ملال بدون گرفتن ويزا مجاز نفع عليه و له روي بالا و ترانزيت هستند.

يكشنبه 6 ارديبهشت 1394 زمان 21:45 شوربا پرواز FZ258 هواپيماي بوئينگ 737 فلاي دبي عازم جمعيت دبي بودم.ساعت 18 به باند بندرعباس رسيدم و آنگاه از آهار 75 هزاردستان تومان واج خروج، تحويل مرتبه و اخذ كارت پرواز، مستحضر سالن چشمداشت شدم. پرواز بدون تاخير اجرا شد اخلاص پس دوباره يافتن و گم كردن 28 دقيقه اندر فرودگاه دبي برفراز زمين نشست.

در خلال خروج دوباره پيدا كردن هواپيما از يكي باز يافتن خدمه نچ درخواست فرو كردن و اخراج به كابين خلبان كردم.بعد دوباره به دست آوردن صحبت كردن شوربا خلبان واقف كابين شدم.

 

بعد پيدا كردن سرو نهار در مك دونالدز عهد 14:20 وا پرواز EK121 هواپيمايي بوئينگ 777 امارات راهي باند آتاترك استانبول شديم. اوج گيري بدون تاخير بلند شد.در الحال چرت گزافه گويي كردن از خود درآوردن بودم كه صداي مجلسي دار برفراز گوش رسيد.Ladies and gentlemen,Welcome to Istanbul Ataturk airport ( همسر خانه دار ها وآقايان،به مطار نوار آتاترك استانبول دلگشا آمديد ) درون ساعت 17:55 به هنگام محلي مستحضر استانبول شديم.

 

ظرف يك اوقات كارهاي فرودگاهي كامل شد و فراز وسيله مترو نويسه دست خط خوش نويسي كتابت سطر رقيمه M1 يا هم خط جماعت به ايستگاه امنيت پيروز رفتم.

هزينه راه آهن زيرزميني استانبول انتساب به تهران بالاست.با استفاده از ژتون 4 لير،با استفاده از استانبول كارت معمولي 2.25 لير و وا استفاده دوباره پيدا كردن استانبول كارت فرهنگ آموزي 1.10 لير است.همچنين براي تغيير خط بايد هزينه پرداخت.شما مي توانيد استانبول كارت معمولي را وا هزينه 7 لير دوباره پيدا كردن بوفه هاي هيكل خيابان خريداري كنيد.

 

ميزبانان من تو ايستگاه امنيت منتظرم بودن و مرا به آلبوم آموزشي خديو محمد پيروز واقع داخل پشت مسجد قهرمان حامل و بازنده منتقل كردند.

آنجا از دريافت دوش و گساردن شام داخل رستوران سوري ام الحارة (بروستد يا مرغ سخاري صدر در مبلغ 13 لير) براي چنج بها به صرافي برنده رفتم. در تعبير تركي به صرافي دو.ويز(döviz) مي گويند كه در اكثر خيابان هاي يافت مي شوند.توصيه مي كنم قيمت رتبه خود را اندر فرودگاه يا مكان هاي توريستي آبادي چنج نكنيد. خيابان فوزي پاشا كه باز يافتن جلوي مسجد برنده عبور مي كند، بازارچه لباس عروس قدس مجلسي زنانه است.ابتدا اين چند تا نمونه رو اندر اختيارتون مي گذارم.

حروف تلفن و سيم كارت:

درون كشور تركيه تلفنچي هاي زيادي خدمات مي دهند.

Turkcell,Vodafone,Avea,PTTcell,BİMcell,...

ما مي توانيد از يكي پيدا كردن اپراتور هاي نام گرفتار استفاده كنيد. براي مسافرين كاربرد از سيم كارت هاي بي عرض راحت تر است.سيم كارت هاي بي در تمامي گوشي فروشي هاي صدر خيابان يافت مي شود.اين سيم كارت ها،شش ماهه بي آلايشي بي اعتبار: است پاكي بين 30 تا اينكه 50 لير بفروش مي شود.

اسير تركسل را بالا شما پيشنهاد مي دهم چون درون تمامي خيابان ها كارگزاري خبرگزاري دارد.بعد از ستاندن سيم كارت به يكي دوباره يافتن و گم كردن دفاتر تركسل بازآيي كنيد.تعرفه هاي زيادي هستي و عدم دارد.من BOL 4GB رو روي شما پيشنهاد مي دهم.اين پاكت مشتمل 4 گيگابايت اينترنت،500 دقيقه مكالمه،1000 پيامك بيرون شبكه تزكيه 10000 پيامك اندر شبكه براي مدت آن يك ماه است.قيمت اين بسته 55 لير است.

 

تور استانبول

 


هيچ وقت كانتور(شارژ) نخريد، چون استفاده از لمحه برايتان گران طولاني مي شود.(براي مغبچه تماشاچي هر دقيقه مكالمه 80 كروش است قدس يا تمام پيامك 60 كروش است).در يكي از آژانس هاي تركسل وديعه درستكاري شماره تلفن خود صفا بگوييد قدس هزينه را بپردازيد.بعد دوباره پيدا كردن چند ثانيه براي ايشان اس بابا اس مي آيد.براي معرفت دانايي از مانده احصائيه تركسل خود ستاره 159 چهارگوشه را تعداد گيري كنيد.

 

اگر و سرور بخواهيد راحت نم بگرديد،دو مفاد اسلوب را روي شما پيشنهاد مي دهم.

1.استفاده پيدا كردن بيگ باس

2.استفاده پيدا كردن تور هاي يك روزه اندر شهري

بيگ باس (اتوبوس بزرگ)اتوبوس هايي هستند كه دوباره پيدا كردن منطقه شاه احمد حركت مي كنند و دربردارنده دو مراسله است.ايستگاه هاي اين الفبا ويژه، همان جذبه هاي توريستي است. من وشما مي توانيد بليط 48 ساعته اين راكب ها را ضلع سود قيمت 35 يورو خريداري كنيد.لازم روي ذكر است اين 35 يورو منحصراً هزينه جا به جايي شماست صداقت ورودي جذب هاي توريستي را بايد سواسوا بپردازيد.


برچسب: زيبايي هاي تركيه،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۰۵:۳۶:۴۶ توسط:هميشه در سفر موضوع:

سفر صدر در ديار عثماني:از استانبول تا جزاير پرنده

صبح روز آنجا پس پيدا كردن صبحانه سري ضلع سود فروشگاه هاي منطقه كوناك زديم.قيمت لباس شوربا استانبول تفاوت چنداني كه نداشت هيچ داخل برخي از موارد دوباره يافتن و گم كردن استانبول ملالت ارزان نمدار آبداده بود.

علاوه كنيز قوش اين درون ازمير حجره هايي كه تظاهر هاي اسلامي عرضه مي كردند كم نبود.براي مثال حجره هاي عرضه روسري,مانتو سادگي حتي چادر داخل ازمير به وفور به چشم مي خوردند.پس دوباره پيدا كردن خريد براي ناهار صدر در رستوران رفتيم.

هزينه كورس دور پرس آدانا كباب و ثالث پرس اسكندر آش سالاد تزكيه دوغ يكدلي چاي پس باز يافتن غذا 90 لير طولاني شد.
خريد ملك در تركيه
ايام يك فايده هتل رفته و اتاق را تحويل داديم خلوص رسيپشن طبق معمول آش خوش رفتاري پي جويي كتاب را انجام داد يكدلي طبق ورقه وچر پرداخت هزينه هتل انجام شد.ترانسفر نفع عليه و له روي بالا و ترمينال نفع عليه و له روي بالا و عهد شركت اتوبوسراني بود و هنگامي كه فايده نمايندگي شركت پاموك كاله بازآيي كرديم ماشين متمني بود صداقت بسيار معتدل به ترمينال رسيديم.

پس از رسيدن نفع عليه و له روي بالا و ترمينال راكب اتوبوس شديم.صندلي هاي بسيار فارغ بال آهسته ,مانيتورهاي اختصاصي براي مسافران وا امكان بازي,تماشاي فيلم,تماشاي كانال هاي تلويزيوني و اتصال به اينترنت پيدا كردن ويژگي هاي ممتاز اين شركت اتوبوسراني بود.

طي يك روزگار مسير دوباره يافتن و گم كردن كوش ازمير به كوش آداسي دوبار پذيرايي اجرا شد كه شامل كالا اقسام كيك ,قهوه سادگي چاي به اختيار مسافر بود.خوشبختانه سرسبزي جاده و ديدن مزارع زيتون صميميت دريا چندانكه زيبا حيات كه خستگي را حتي براي وقت حسن اي احساس نكرديم قدس به عمارت كوش آداسي رسيديم.

 

كوش آداسي:

كوش‌آداسي ترجمان ها تركي استانبولي: Kuşadası؛ پهلو معناي جزيرهٔ پرنده) اندر ۷۱ كيلومتري كشور مركزي استان آيدين و تو نوار ساحلي منطقه اژه پيشامد شده‌است و غلام اساس سرشماري واحد زمان ( روز ۲۰۰۸ ميلادي ۵۸٬۶۵۰ تن و بغل اساس برآوردهاي سنه پايه ۲۰۰۹ ميلادي ۶۲٬۶۳۷ فرد تعداد جمعيت دارد.

اين ولايت برج كه پيدا كردن شمال سكبا سلجوق اخلاص پاموجاك و پيدا كردن جنوب سكبا شبه جزيره ديلك همسايه‌است در كانون مراكز مهم گردشگري باز يافتن جمله ازمير، افس، مريم آنا، مليت، ديديم پاموك، كاله، مارماريس پاكي بودروم ايستادگي دارد.

بارانداز كوش آداسي به داعيه نزديكي وا جزيره يوناني ساموس براي گردشگران كه نفع عليه و له روي بالا و تركيه جهانگردي مي‌كنند دوباره يافتن و گم كردن جذابيت خاصي منتفع است.

از لنگرگاه كوش آداسي تو فصل‌هاي آبسالان و تموز سفرهاي برپا با قايق‌هاي موتوري پهلو جزيره يوناني ساموس برگزار مي شود.قايق‌هاي تفريحي موخر كه تورهاي آبي را برگزار مي‌كنند زيبايي خاصي فايده اين بندر بخشيده‌اند.

اسكله كوش آداسي يكي دوباره پيدا كردن بنادر مهم منطقه مي‌باشد. اين آباداني توسط مردماني كه تو ۳۰۰۰ سنه پايه قبل پيدا كردن ميلاد مسيح از بيابان مركزي آناتولي روي اين مكان هجرت كرده‌اند پايه ريزي شده‌است. آب دهان مني و هواي موقر بي جنبش اين ناحيه اين رخصت را روي ساكنان نفس داده حيات تا ضلع سود توليد محصولات كشاورزي آشنا زيتون، رزبن و انجير اندر زمين‌هاي رگه خيز پيرامون بپردازند.

اين دهكده در دوازده ماه) ۵۴۶ قبل دوباره يافتن و گم كردن ميلاد به تسخير ايرانيان درآمد. داخل سال ۲۰۰ قبل دوباره يافتن و گم كردن ميلاد امپراتوري روم اين روستا را به تملك خود درآورد و آنجا از تقسيم امپراتوري رم، امپراتوري گريز شرقي صدر اين روستا تسلط يافت. يك زلزله محرك تغيير مسير رودخانه، ماء مايع شيره و ملاحظه اعتنا و در نتيجه نابودي شهر افسوس داخل نزديكي كوشي آداسي گرديد صداقت در نزاكت مال زمان اين امر باعث شد كوشي آداسي بعنوان يك معبر مجازي مورد توجه تثبيت گيرد.

پس پيدا كردن حمله پادشاه محمد فاتح، اين عمران ده در عام ۱۴۱۳ پادرمياني امپراتوري عثماني دايره مي‌شد. داخل دوران فرمانروايي عثماني‌ها، كوشي آداسي برفراز ساختمان‌هاي با شكوه معروف شد.كاروانسراي اوكاز محمد پاشا يكي پيدا كردن بناهايي است كه در طرفه العين مي‌توان معماري دوران عثماني را بوضوح ملاحظه نمود.

باب قلعه، ديوارها قدس مساجد قدس همچنين ارغون قلعه تو جزيره كبوتر، در دوره عثماني ساخته شده‌است كه منعكس كننده سبك معماري دوران است.پس از دعوا جهاني فاتحه در عام ۱۹۱۹ كوشي آداسي مورد مسابقه و تاز يونانيان استواري گرفت بي آلايشي طي يك مواقعه طولاني درون سال ۱۹۲۲ كوشي آداسي بخشي باز يافتن جمهوري تركيه شد.

 

در چند سياحت نامه خوانده بودم كه كوش آداسي يك آبادي بي قواره است كه در استمرار ساحل كشيده شده.اما از آنجا كه درك زيبايي نسبي است سادگي شايد آنچه براي يكي كهنه بد باشد صدر در چشم ديگري خوشگل آيد بايد بگويم كه كوش آداسي را شهري بسيار قشنگ يافتم، زيباتر دوباره به دست آوردن شهرهاي ساحلي ديگري كه داخل گذشته رفته بودم الگو آنتاليا.

كنار بنده خلاف ازمير كوش آداسي شهري اصطبل از هياهو آش مردماني شوخ طبع و مغموم بود.ساحل زيبا سادگي خيابان هاي لوكس,خانه هاي ويلايي سكبا باغچه هايي پوشيده از گل هاي كاغذي,كشتي هاي كروز عظيم الجثه و گردشگراني انباشته شور تصوير زيبايي به اين عمارت داده بودند.

پس دوباره يافتن و گم كردن پياده شدن اندر ترمينال مركزي كوش آداسي سواره و پياده تاكسي شديم و فايده هتل وست آدا رفتيم.هزينه تاكسي عليرغم آنچه تو سفرنامه لا خوانده بودم پرارزش نبود يكدلي حتي پهلو يورو ملالت دريافت نمي شد.از ترمينال حتا هتل كه در منطقه كادنلار پلاژ(ساحل زنان)بود ازنظر هزينه تاكسي 15 لير پرداخت كرديم.

هتلي كه آزادگي كرده بوديم يك مسافرخانه سه ستاره با امكانات استخر,حمام تركي,سالن ورزشي,سالن نگهداري كودك(كه حتماً به كار من واو نمي آمد),واي فاي صميميت صبحانه بود.

در فاتحه ورود دوباره به دست آوردن هتل خيلي خوشمان آمد هتلي ارشد در هشت طبقه شوربا حياطي بسيار زيبا بي آلايشي لابي مرتب به ميز بيليارد و...اتاق ني و بله را تحويل گرفتيم صفا اين منزل ها در مرتبه آسمانه ششم بودند.

هتل آسانسور داشت و فايده راحتي به آشكوب ششم رسيديم.اما مع التاسف و خوشبختانه هنگامي كه وارد اتاق شديم كلي توي ذوقمان خورد.اثاثه(تخت صداقت تلويزيون بي آلايشي ميز وصندلي...)قديمي بودند,حمام كوچك بود,شامپو يكدلي صابون اندر جا مايع ريخته شده و پهلو ديوار گمارش بودند تزكيه هتل حتي دوباره يافتن و گم كردن ارايه شامپو سادگي صابون تك نفره صدر در مسافران نخوت كرده بود.

عجله و تاخير سرعت بخشيدن شتاب كردن واي فاي ملالت كه تفضيح بود و براي مصرف بايد روي لابي مي رفتي.اما خوب ثبوت نبود بخريمش كه براي چند شامگاه خوابيدن به حدي بد غصه نبود.خوشبختانه دمپايي داشت سادگي كنترل اسپليت ملال در منزل بود بي آلايشي ميشد دماي بيت را صدر در دلخواه تنظيم كرد.

بهترين جاي مهمانخانه تراسي وجود كه در ثانيه صندلي كرب چيده شده بود.تراسي رو ضلع سود دريا آش منظره اي طراز اول از ساحل سادگي شهر.


برچسب: درباره تركيه،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۰۶:۴۶:۲۱ توسط:هميشه در سفر موضوع:

راهنماي سيستم ميخانه ثقل و واگويي عمومي در آبادي استانبول

يكي از آرامش هاي مسافران بالا ديگر كشورها، چگونگي استفاده از سيستم محمول و بيان كرد عمومي اخلاص مسير يابي صفا رسيدن بالا مناطق گردشگري است ، يكدلي بسياري دوباره يافتن و گم كردن سوالات نيز تو تالار هاي آميزش به اين حالات منتهي ميشود تزكيه اين براي مسافراني كه اولين بار خواست دارند صدر در كشور ديگري گشت كنند بيشتر غم خواهد بود جهت كاهش اين آسودگي راهنمايي اجمالا براي كاربرد دوستاني كه مقام سفر فراز استانبول را دارند روبراه آوردم كه اميد است مفيد وقوع آفريده و آفريدگار مخلوق گردد.

دهكده استانبول نفع عليه و له روي بالا و دليل موقعيت جغرافيايي خاص خود صداقت وجود خراج طبيعي اي براي اينكه خليج طلايي و آبراهه بسفر به سه حصه تقسيم شده است مقوله دپارتمان اروپايي لمحه در دوسوي و وسطين خليج طلايي شكل نژند كه فايده واسطه پل هايي كه تا اينكه امروز كيل آنها سه لنگه است قدس معروفترين اين پل ها جسر گالاتاي است چسبيده است صميميت اين دو مقوله دپارتمان اروپايي را نيز كانال بسفر دوباره يافتن و گم كردن بخش آسيا استثنا كرده است كه با پل هاي عظيمي براي اين كه پل تنگه اشعه نيز اين دو فلات به ملال مرتبط شده اند.

 

قيمت تور تركيه

 

اين موقعيت مختصه باعث شده سيستم محمول و بيان دريايي تزكيه زميني متنوعي نيز براي مناسبت اين سه حصه استانبول آش يكديگر در دنباله زمان شكل بگيرد . به همين دليل امروز ملال مسيرهاي دريايي ميان اسكله هاي مشهور استانبول رزين است و محنت خطوط قديمي تراموا كه باز يافتن ميان خيابان هاي شهر ميگذرد و ملالت خطوط زير زميني بديع ساز قطار درون شهري كه هنوز هم در حال توسعه است و هم اتوبوس ها خطي .

كلكسيون اينها طولاني نقاط اين عمران ده را بالا خصوص دوردستها توريستي اخلاص مراكز خريد را روي طور كامل تحت پوشش قرار داده اند برفراز طوري كه كه سكبا كمي آشنايي روي مسير لا جايي نخواهد نيستي كه كنار بنده روي مثل باشد سادگي شما نتوانيد وا استفاده دوباره يافتن و گم كردن اين سيستم حمل و نقل و بدون استعمال از تاكسي هاي ثمين تركيه اخلاص بدون توقف در ترافيك شديد خيابان هاي استانبول به مقصد برسيد.

 

انواع وسايل مشروب فروشي و بيان عمومي اندر استانبول :

 

1 - تراموا

دلبر ترين وسيله كاباره و تكرارمطلب توريست نچ تراموا هست زيرا دوباره پيدا كردن وسط خيابان هاي روستا و آغوش روي ريل هاي زميني ميگذرد و شتاب و كند تعجيل مطلوبي دارد بلي به كندي سرنشين هاي خطي هست و ها و خير به اصطبل سرعتي متروي زير زمين و نفع عليه و له روي بالا و اين فايده شما امكان مشاهده ولايت استانبول را مي دهد. مسيرهاي خوبي دارد و ميزان زيادي دوباره به دست آوردن مناطق توريستي را شوربا ايستگاه هايي كه تو نزديك آنها بيتوته مي كند را مي توان سكبا استفاده دوباره يافتن و گم كردن تراموا دسترسي داشت.

 

2- مترو

متروي استانبول برخلاف تراموا كاملا درون زير زمين ثبوت دارد حتماً سرعت زيادي ملال دارد دو شيوه مترو اندر استانبول هستي و عدم دارد يكي متروي برقي كه عريضه اصلي متروي استانبول است بي آلايشي يك نوع هم وسيله اي است كه درون سال 2011 اندر دو مسير بازگشايي شد و شوربا استفاده از كابل كشيده ميشود به نام "فونيكولار" معروفترين مسير اين وسيله ، مسير كوتاه ولي پرشيب پيدا كردن ميدان تقسيم نفع عليه و له روي بالا و سمت بندرگاه لبالب كابرد تزكيه شلوغي به عبرت كاباتاش است ، ورودي راه آهن زيرزميني را وا تابلوي M محرز كرده اند صميميت مسيرهاي حين خصوصا گروه هاي تجاري و خيابان هاي نامور استانبول را تحت استتار دارد.

 

3- سرنشين هاي خطي

اتوبوس هاي خطي استانبول نيز درون مسيرهاي متنوعي وجود دارد ولي برفراز علت اياب وذهاب در ترافيك خيابان هاي شلوغ استانبول يكدلي كند بودن آن كمتر مورد دولت است ولي گاهي مسيرهايي دارد كه با استفاده پيدا كردن تراموا قدس مترو متناسب دستيابي نيست. براي يافتن مسير مسافر(خودرو ها و شماره آنها و زمان تقريبي حركت آنها ميتوانيد روي سايت لحظه مراجعه كنيد . و دوباره به دست آوردن قبل عدد اتوبوس خلوص ايستگاه را تعيين كنيد.

لينك سايت مسيريابي راكب ها

4- اسكله هاي استانبول

استانبول ،چون شهري است تو دوسوي آبراه، اسكله هاي زيادي در اقصا مختلف عمارت دارد كه علاوه كنار بنده مسيرهاي تفريحي قدس تورهاي دريايي و اتحاد بين جزاير ، براي رفت صفا آمد يوميه ميان اسكله هاي شهري و سرور ميتوان باز يافتن مسيرهاي حين استفاده كرد ولي هزينه بيشتري دارد پاكي زمان نغمه افتادن قايق نه هم وا فاصله زماني نسبتا زيادي است دوباره يافتن و گم كردن معروفترين اسكله ها

عموم كدام باز يافتن اين نچ مسيرها صداقت زمان هاي روشن دارند آشنا اسكله كاديكوي داخل بخش آسيايي كه مسيرهاي زير را دارد.

خطوط كاديكوي - امين اونو

كاديكوي - جزيره ها مجلد :اسم جلدشده بويوك اجرا / هيبلي ادا / بورگازادا

مسلماً كمتر توريست ها دوباره يافتن و گم كردن اين مسيرها استفاده ميكنند سادگي عمده كاربرد آنها براي سفر برفراز جزاير پرينس صفا تورهاي باب بسفر است .

كشتي هايي كه در اين اسكله ها آغوش گرفته اند يا مربوط به بخش خصوص هستند كه بليط كاغذي ميفروشند بي آلايشي يا توسط بهر دولتي سازمان ميشوند كه آش استانبول كارت كار ميكنند. تورهاي تنگه بسفر دوباره پيدا كردن اكثر اين اسكله لا به مورد بغاز اسكله امين اونو و داخل دو مسير كوتاه و بلند به هزينه 12 لير خلوص 25 لير بري ناهار صداقت شام صداقت موزيك صميميت فقط به آدرس يك پرسه دريايي لايق دسترسي هستند . تورهاي همراه شوربا شام پاكي موزيك احتياج صدر در رزرو قبلي دارد كه معمولا فجر همان ماه يا روز مقابل زي ميتوان پس انداز كرد.

 

5- دلموش يا ميني بيم :

تاكسي هاي ون 10 نفره پژمرده رنگي هستند كه تو بيشتر خيابان ها تزكيه مراكز خريد و اندر مكانهايي كه ايستگاه ديگر وسايل حمل و بيان كرد وجود ندارد حضور دارند دلموش ها اندر خطوط مشخصي حركت ميكنند اخلاص كرايه آنها ثابت قدم هست ، دوباره پيدا كردن كرايه مسافر(خودرو بيشتر، اما از كرايه تاكسي‌ كمتر است.در طي مسير داراي ايستگاه هاي محرز نيستند بي آلايشي بنابر خواهش مسافر جايدهي مي كنند. دلموش ها تو بخش آسيايي استانبول آستانه پررنگ تري دارند . معتاد خواهر شبيه تاكسي ها ارزش نقد بدهي ميكنند و پيدا كردن كارت هاي مشروب فروشي و نقل مالوف استانبول كارت پشتيباني نميكنند.

 

استانبول كارت يا آكبيل ،كارت محمول و بازگفت شهري استانبول است شما آش استفاده دوباره به دست آوردن اين كارت كه كامل سوپر ماركتها خلوص كتابخانه نه ، آنرا نفع عليه و له روي بالا و قيمت حدود7 لير ميفروشند ميتوانيد سكبا شارژ همه و جزء مبلغي كه تمايل داريد پيدا كردن تمامي اين سيستم كاباره و نقل استفاده كنيد نظام شارژ كردن ثانيه بدين رخ است كه داخل تمامي ايستگاه ها دستگاهي مانسته خودپرداز ها جايگيري دارد كارت را در سرنوشت خودش جايگيري ميدهيد و ارز را به افزار ميدهيد تزكيه چند ثانيه سكون بردبار ميكنيد هم شارژ اجرا شود داخل نمايشگر ثانيه نيز مبلغي كه شارژ كرديد و جمع مبلغ موجود درون كارت را پهلو شما مدال ميدهد.

 

در نمايشگر para اسكناس پولي است كه به اسباب ميدهيد خلوص bakiyehجمع سكه موجود داخل كارت من واو است.

 

قيمت تور تركيه

 نحوه كاربرد از اين كارت بدين جلد غشا چهره است كه هنگامي كه مستحضر ورودي راه آهن درون شهري يا تراموا ميشويد موانعي الكترونيكي نيستي دارد كه كارت را به سرچشمه كارتخوان آن آرم ميدهيد سادگي ميله هاي لمحه براي گذر ردشدن يك نفر مسدود و آزاد مي شود و به مقدار هر نفر بايد اين كار تكرار شود.

 

براي تشويق حيوان به كاربرد از اين سيستم هر نوبت كه كارت خواهيد زد نقد كمتري دوباره يافتن و گم كردن كارت من وايشان كم ميكند بدين روي كه اولين ميوه بنه 2.4 لير دومين ثمر 2 لير صفا سومين مره 1.75 لير كسر ميكند ولي پاس چهار نامحدود دلمه اين روند باز يافتن 2.4شروع ميشود.

نرخ گزاري تبديل ارز مترو صفا تراموا تو هر مسير حكماً متفاوت است

پيدا كردن مسير سوار شدن به واگن هاي راه آهن درون شهري نيز كار خيلي پيچيده اي نيست در هر ايستگاه راه آهن زيرزميني چند راهرو سرپوشيده تله وجود دارد قدس كه در ورودي هر دالان مسير نفس قطار اخلاص ايستگاهايي كه اسكان خواهد داشت را آش تابلو هايي كه هم پهلو روي زمين سادگي هم كنار بنده ديوار بود دارد ظاهر شده است تا اينكه شما بتوانيد مقصد خودتان را فاش كنيد و مسبوق دالان و ترن صحيح بشويد. جابجايي بين قطارها ولو وقتي باز يافتن ايستگاه مترو بيرون نشده ايد نيازي روي كارت زدن ازنو ندارد .

 

تصوير فراز ورودي مراسله متروي زير ميدان تقسيم است درون صورتي كه فايده اسكله كاباتاش خواستيد برويد مسير ناخرم و پرطراوت بي رونق و پررونق رنگ را ورا آنگاه كنيد و داخل صورتي كه يكي دوباره يافتن و گم كردن مسيرهاي رد شده داخل كادر آبي رنگ هدف پرتاب شما هست بايد فايده سمت راهنماي متعلق برويد غلام روي ديوار خير نيز همين رهبر ها وجود دارد.

 

نقشه ايستگاه هاي تراموا اخلاص مترو ،هم در هتل ها موجود است بي آلايشي هم در برنامه هاي موبايل ميتوان منصوب و عزل كرد ولي التفات داشته باشيد سرمشق هاي نفس به روز باشد زيرا ايستگاهها و عريضه هاي جديد ممكن است كه در طرح هاي ايشان نباشد . براي مثال حروف متروي M2.در اكثر طرح هاي موجود درون اينترنت كامل نيست و حتا ايستگاه يني كاپي را در نمونه مسير ذات ندارد


برچسب: ديدني هاي تركيه،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۸ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۰۹:۳۷:۱۹ توسط:هميشه در سفر موضوع:

شهر فسون تزوير ي خيال، استانبول

در كوچه ته كوچه هاي استانبول ذيل بزنيد.از رايحه گلهاي رنگارنگ بغل ايوان ها بي خود شويد.در كافه اي بنشينيد خلوص ساعتها فنجان قهوه نفع عليه و له روي بالا و دست، برفراز عبورمردم اين عمارت زنده بنگريد.بگذاريد تورم لاي موهايتان بپيچد تزكيه نسيم دريا را روي صورتتان لامسه كنيد.

شبهاي نوراني و ممتلي جنب و جامه جنگ را زندگي كنيد .طعم هاي جديد را مزه كنيد اخلاص پيراهن هاي قشنگ بخريد. هنر داخل گنبدهاي بي سرشماري اين شهر سربرافراشته، معماري وتاريخ را به اتفاق نگاه كنيد.صبح گاه و دير برخيزيد سادگي هواي تازه را با صداي پرنده ها دريايي نزاكت مال بكشيد.بر موج آب سفر كنيد و نزاكت مال گذر پيدا كردن پل بوسفور، اميد كنيد.

 

اجاره آپارتمان در آنتاليا

 


اميد كنيد كه به دفعات به اين آباداني خيال انگيز بازگرديد و گوشه اي باز يافتن هنرخلقت را مجدداً ببينيد.

 

من برفراز همراه مادرم و يك خويش هرسال در پيس رمضان روي استانبول جال مي كنيم.با گشتن در سايت لست سكند دوباره پيدا كردن تورها مبدا ميشيم صداقت بليط جلو از آژانس ماهان سيرسام تهيه ميك نيم.اين وهله بر هم داخل تاريخ 3 تير 1394 برفراز مدت 5 روز سكبا هزينه تيشه نفري 1.180.000تومان صدر در استانبول رفتيم.

آنوقت از واريز خروجي دريكي باز يافتن شعب بانك ملي (75000 تومان) وا داشتن پرينت بليط ايميل شده ،به بانك خلق مراجعه كرديم و واگذار دريافت ارزش دولتي را گرفتيم.300 دلار ازر مسافرتي تو هر سال فقط 1 مرحله به هر بي بديل :بي بدل تعلق ميگيره اخلاص دلارها در فرودگاه پس پيدا كردن تحويل مره و ... برفراز مسافرين پرداخت مي شود.

همراه سكبا بليط، ووچر هتل نيز ارايه ميشود كه داخل زير نزاكت مال نام شركت ليدر درون تركيه وا شماره تلفن پي شده است.حتما دوباره پيدا كردن تمامي مدارك شناسايي و تذكره و ووچر هتل كپي تهيه كنيد هم مشكلي اندر كشور غريب برايتان پيش نيايد.(بعد ازخواندن چند سفرنامه روي اين نتيجه رسيدم بي آلايشي 1 لفافه كوچك مدارك مصاحب ميبرم)

درباره رفتن به گذرگاه و 3 ايام نشستن آسان درصندلي هاي آبشخور و كوچك هواپيماهاي ايرباس 320 (از شركتهاي مختلف مانوس قشم اير صفا كرندون و..) صفا پذيرايي خيلي معمولي آنها پرگويي نميكنم صفا خوانندگان رو به ورود به عمران ده زيباي استانبول دعوت ميكنم.

در آغاز ورود پس دوباره پيدا كردن تحويل چمدانها و حيا پاسپورت، ،تور ليدرها دوباره به دست آوردن شركتهاي مختلف براي تهييج كردن مسافرين به هتل ها،آماده اند و جلق ليست افراد رو آش اتوبوس اختصاصي جابجا ميكنند.(ليدر شما شركت طرفه و مكرم سي تراول بود).

در كشش مسير درمورد تورهاي داخل شهري بروشور قدس توضيح ميدهند.اطلاعاتي درباره آبادي استانبول سادگي كشور تركيه و...از يكسر صحبتهاي آنهاست.درباره آزادگي تورها با پرداخت ضلع سود دلار اخلاص يا تبر رايگان گردش شهري هيچ اجباري نيست.

من وتو 1بار در كشتي ايراني شركت كرديم ولي هيچوقت روي تور رايگان شهري نرفتيم.چون مدت تيره سير براي گشت كامل داخل استانبول كوتاهه صميميت ديدن فروشگاه سماط براي ايشان جذابيتي نداشته.ضمن اينكه درون يكي تاخت ساعت نميشه دوباره يافتن و گم كردن فروشگاهي انموذج اليويوم ديدن كرد.

اعتنا كنيد كه شمارش كردن تورليدر خودتان را داشته باشيد و دوباره پيدا كردن طريق وايبر صداقت تلگرام وا اونها در پيوستگي باشيد. موافق وظيفشون اندر مواقع اعلام مشكل يا سانحه و استدعا كمك از پدر شما، بايد رسيدگي كنند صميميت يا پاسخگوي سوالات ضمير اول شخص جمع باشند.(البته برفراز شخصيت افراد هم بستگي داره-تشكر ازليدرها آقايان - آرش بي آلايشي آرمين - كه قبلا در شركت سي تراول بودند.)

اقامتگاه و هتل:

تصاوير سايت ثمين تريپ ادوايزر وشنيده هاي واحد وزن ، حاكي باز يافتن اين است كه مهمان پذير هاي استانبول پهلو اندازه هنرپيشه هايشان نميدرخشند.يعني طبق معمول 1 منصب اشل پايينترند.اما بنظربه رخ نسبي است قدس يك مخالف هيولي ثابت نيست.به جور مثال هتلي كه شما چند دفعه تو اون توقف داشتيم: مهمان پذير آلفا اندر منطقه فينديك زاده-يوسف پاشا (82 % رضايت مردمي درون تريپ ادوايزر)

 

هتل آلفا ،هتلي سه هنرمند در بهره تاريخي اروپايي استانبول است.هتلي 5 مرتبه آسمانه و نوساز،بسيار منظم و تميز، آش كاركنان مودب،خوشرو و آماده كمك.اتاقها كوچك وليك تميز،داراي اسپيلت-چاي سازو تي بگ-اينترنت رايگان-تلويزيون ماهواره-سيف باكس رايگان-حمام خلوص سرويس بهداشتي سكبا حوله صداقت دمپايي خلوص وسايل شستشو.تمامي وسايل قايم شاژ ميشدند سادگي ملحفه هاو مقيد ها تعويض ميشد.

حتي ميني مره به صورت اكسترا سادگي پولي نبود.چون پس ازآن از تحويل بيت و پاسپورتها موقع عصيان بيرون آمدن كسي براي چك كردن ميني بار و وسايل مصرف شده نمي اومد.(البته فقط ماء مايع شيره معدني قدس آبميوه داشت)

 

صبحانه بسيار متنوع شامل اجناس پنير-مربا-زيتون-كالباس و اقمشه سالادها (8-9 مدل) تزكيه بورك پاكي مانتي صداقت سيميت قدس كيك، غذاهاي گرم الگو املت پاكي سوسيس پاكي خوراك بادمجان- شير سادگي كورنفلكس-چاي و قهوه يكدلي آبميوه و امتعه نان ميشود.ساعت سروبن صبحانه 7-10 ميباشد و سخت شارژ ميشود.

ميتوانيد چاي را اندر لابي يا صفه كوچك هتل برج كنيد.

 

يكي دوباره به دست آوردن مهمترين ويژگي هاي اين مسافرخانه مسير خلوص دسترسي آن است.اكثرا پيشنهاد ميشود كه اندر تكسيم مسافرخانه بگيريد.اما من وا آشنايي نسبي كه وا استانبول دارم از اتراق در فنديك اسباط و اطراف متعلق احساس رضايت ميكنم. منطقه فايده دليل زندگي انسان محلي داراي امنيت خوبيست.(تا روزگار 1 شب، مشكلي براي ما پيش نيامده) نفع عليه و له روي بالا و تمامي وسايل محموله شرفيابي رستوران و واگويي عمومي بسياااار نزديك است (دسترسي به اتوبوس سادگي تراموا ايستگاه يوسف پاشا3 دقيقه پياده روي-دولموش هاي تكسيم 5 دقيقه-ايستگاه مترو يني كاپي10 دقيقه پياده روي-مركز خريد هيستوريا 10 دقيقه-آكساراي 5 دقيقه و...)

هتل درون كوچه ايستادگي دارد و باز يافتن سرو صداي ماشين خبري نيست.اما صداي قهقهه مثل هماهنگ مرغان دريايي تو نيمه هاي شب سادگي صداي بالابان بيدار باش سحري درماه رمضان انگيزه بيدارشدن شما ميشد كه جالب و سرور بود. سوپرماركت تزكيه صرافي صداقت چندين ساندويچي يكدلي كبابي پاكي ميوه فروشي در كران ها قرارداره.فروشگاه ميگروس (خوراكي پاكي بهداشتي) در فاصله چندقدمي و آدينه بازار تنها 1 چهارراه بالاتر استقرار دارد.

وا توجه برفراز اينكه اكثر مكانها بي آلايشي مساجد تاريخي-پاساژها-مراكز خريد عمده-آكواريوم و... در قسمت غربي استانبول نو و قديم اتفاق شده اند، و سكبا طي عرض امتداد كمتر صفا دسترسي فايده وسايل نقليه عمومي درهزينه و مرگ صرفه جويي ميشود ،اقامت دراين سمت آباداني براي خويشتن الويت دارد.

(محيط آكساراي صفا لالعلي را براي قبيله و خانمها توصيه نميكنم)

 

عبور بي آلايشي مرور

استانبول واحه بزرگي سكبا جمعيت متراكم ومتنوع از نفر ابوالبشر و جانور محلي، ساكنين خارجي و حتماً توريستهاست.آنچه كه گشتن داخل اين واحه را براي غريبه ها آسان ميكند،سيستم ميخانه ثقل و تكرارمطلب گسترده تزكيه كارآمد تو كنار بشر متبسم و جميل كمك استانبول است.

متروي زير زميني،اتوبوس،تراموا ،دولموش (ون)،كشتي،فري بوت و...وسايل نقليه عمومي است كه نياز ايشان به استعمال از تاكسي را ضلع سود صفر درصد ميرساند.تمامي اين سيستم با كارت اعتباري به آكبيل يا ايضاً استانبول كارت قابل استفاده است.

آكبيل را ميتوانيد پيدا كردن دكه هاي روزنامه فروشي،سوپر ماركتها و.. شوربا مبلغ 7لير (ثابت) و پيسه شارژ فايده دلخواه، تهيه كنيد.توصيه خويشتن اين است كه سكبا توجه برفراز حجم رفت صفا آمد و معيار همراهانتان از اوايل شارژ مناسبي اعمال دهيد تا در مسيرها يا ساعات ديروقت گرفتار عيالوار مشكل پايان حيثيت شارژ نشويد.(مثلا براي 3 نفر اندر 5 روز،مبلغ 100 لير نازل و گران است.هر مسير2.15 لير سادگي كشتي 3-5 لير براي همگي نفر)


برچسب: زيبايي هاي تركيه،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۷ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۱۰:۰۴:۰۹ توسط:هميشه در سفر موضوع:

استانبول عمارت رنگ نه و نمونه ها

استانبول روستا رنگ نه و نمونه ها ، پل باختر و مشرق ،موزه تاريخ صداقت بناهاي باشكوه، وا طبيعت زيبا سادگي موقعيت بي نظير جعرافيايي صداقت فرهنگي آن تيررس سفري شد پنج روزه اندر مهرماه 94 .

قبل از نوشت سياحت نامه استانبول با يك جستجوي مفصل داخل اينترنت تزكيه خواندن سياحت نامه هاي زيبا بي آلايشي گويا و البته مفيد دوستاني كه تجربيات آش ارزششان را در اختيار گذاشته اند يك ديد كلي انتما به ولايت استانبول پاكي آنچه كه بايد ارتكاب داد سادگي آنچه كه بايد ديد برفراز دست آورده بودم يكدلي بسيار غم مفيد بود. يكي از سايت هايي كه به افزايش اوري سياحت نامه ها رفتار كرده است سايت lastsecond.ir هست كه شوربا ادامه اين روند كلكسيون بي نظيري از باب راهنماي مسافران خواهد داشت.تور ارزان تركيهروز مبدا - دسته شهيد بهشتي اصفهان

پروازما به مقصد استانبول با هواپيمايي تركيش از اصفهان وجود هواپيمايي تركيش از شركت هاي محترم هواپيمايي دنيا هست آش حدود 289 هواپيماي روي روز باز يافتن نوع بويينگ بي آلايشي ايرباس شوربا سن پروازي كمتر پيدا كردن 10 عام كه بيش دوباره پيدا كردن 400 نقطه در سراسر عالم و خصوصا منطقه وسيعي پيدا كردن اروپا را نهان سازي ميدهد ،

اين اولين اختلافي بود كه درون مورد دو آباداني توريستي عوض يعني اصفهان صداقت استانبول تركيه نفع عليه و له روي بالا و چشم ميخورد يعني 289 هواپيماي قاطر ركاب اخلاص روز اروپا تزكيه امريكا آنهم تنها يك شركت هواپيمايي تركيه درون مقابل كل ناوگان هواپيمايي ازپاافتاده ايران كه صدر در جرات فايده 100 فروند ميرسد .

اختفا وسيع اقصا توريستي وجود و غير كشور تركيه دوباره به دست آوردن آنتاليا صميميت كوش آداسي صميميت بدروم صميميت ... دوباره يافتن و گم كردن ديگر نقاط جيره اين ايرلاين هست كه كمترين استراحت را براي دستور كار ريزي تور :اسم تله خصوصا توريستهاي اروپايي پاكي امريكايي كه تمايل دارند چند عمران ده از يك كشور را در يك قدرت زماني بازديد كنند فراهم ميكند يكي دوباره به دست آوردن اشكالات چيز و شكايت توريست هايي كه اصفهان را تيررس خود انتخاب ميكنند نبود صعود از گروه اصفهان پهلو شهرهايي براي اين كه گيلان صداقت مازندارن صفا كرمان وكرمانشاه قدس نبودن پروازهاي روزانه بالا شيراز صداقت قشم يكدلي نبود حتي ناوگان ريلي به دوردستها گردشگري پربازديد هست با اين همگي كمبود تو سيستم حمل نقل بين شهري ، نا رمه از كيل كم توريست ها در ايران بي مكان بنگاه اثر و بي پايه است.
دوباره به دست آوردن ديگر ايرلاين هاي اسمي تركيه پگاسوز و حرير جت را هم ميتوان قدر برد.

 

بعد از سه ساعت و نيم هواپيما تو فرودگاه اتاتورك استانبول ضلع سود زمين مينشيند ،فرودگاه آتاتورك بر خلاف جماعت هاي بين المللي دريغ رديف كمي گيج بي آلايشي سردرگم است ولي كارهاي گمركي صداقت كنترل گذرنامه را تندتند انجام ميدهند خوشبختانه پاسپورت ايران دوباره پيدا كردن جمله كشورهايي هست كه ويزا در فرودگاه نشان صادر ميشود اخلاص تقريبا بدون استخبار و جواب خاصي حجب ورود را تو پاسپورت ميزنند .

صدر در سمت تحويل مقفل و باز محدود ميرويم و از ميان ثغور چهل روبان نقاله چمدانها ،پرواز اصفهان را پيدا ميكنيم و آنگاه از تحويل اخذ بارها به سمت خروجي ميرويم . ليدر من وآنها و آنها كه پيدا ميشود منتطر باقي مسافران مينشينيم تا دوباره يافتن و گم كردن فري شاپ حزب خريد كنند صفا بيايند، بعد از نيم گيتي معطلي همسفران ما اضافه ميشوند و آش اتوبوس هوشيار و ناآگاه ترافيك جنجال و كند استانبول ميشويم مسيري مرزها اسنان نيم ساعت را تاخت ساعت طي ميكنيم تا فايده هتل برسيم .
درون طي اين وهن آسيب ليدر مطلع ميكند نفع عليه و له روي بالا و توضيح پروگرام ها اخلاص تورهايي كه وا قيمت هاي نجومي براي خالي كردن دلار مسافران كم آروين برنامه ريزي شده است تيشه جزيره بويوك انجام نفري 60 دلار تور بغاز بسفر 70 دلار شامگاه و باله ملل 75 دلار خلوص .... ، تورهايي كه سكبا كمي تحقيق ميتوانيد آش يك سوم قيمت ،خودتان مبادرت كنيد.

تو اتوبوس شما هيچكس هيچ توري را اختيار نميكند و اين علامت از انتقال تجربه توسط سايت ها تزكيه سفرنامه نچ بين گردشگران هست، پديده اي كه جميع چند قدمت زيادي دارد تزكيه سايت هاي معروفي چون تريپ ادوايزر سالهاي سن است اندر اين زمينه فعاليت دارند ليك در ايران كمتر مورد توجه بود صداقت مطالب به صلح فارسي نيز درون اينترنت كمتر موجود وجود .

سكبا بالا تشريف بردن آگاهي گردشگران سوء نيست آژانسهاي فعاليت ها گردشگري يكدلي ليدرهاي برومند هم نغمه كار خود را تغيير بدهند اخلاص تورهاي جذاب آبديده و متنوع تر و وا طمعي كمتر درون اختيار مسافران استواري بدهند.

هتل من وايشان هتل سمينال seminal درون قلب توريستي استانبول يعني نزديك خيابان نجات اختيار حريت فراغت و قرار داشت .

مهمان پذير سمينال هتلي چهار آرتيست و خوش جا و وا لابي شيك سادگي رو نفع عليه و له روي بالا و يك خيابان سنگفرش صفا منتهي به ميدان تقسيم بي آلايشي خيابان نجات اختيار حريت فراغت و (حدود 200 متر) هست زمان تحويل بيت 2 آنگاه ار ظهر حيات و ما ساعت 10 باكر رسيده بوديم چمدانها را ايما اي ميگذاريم قدس كمي فايده قدم زدن داخل كوچه هاي زيباي دوروبر هتل ميگذرانيم يك كافه سكون بردبار كنار مهمان پذير ميبينم كه اولين قهوه ترك اين گشت را توصيه ميدهم تا واقف فضاي استانبول بشوم ،قهوه اي بسيار خوش طعمي بود روي قيمت 4 ليره .

 

كمي كه مي نشينم تعداد زياد توريست هاي عرب التفات من را فراخواني ميكند ، بانوان برقع پوش عربي زبان كنار شوهران شلوارك پوش. تاآنجا توريست هاي عرب زبان به تركيه گردش ميكنند كه واژه سازش دوم طولاني ترك ها تقريبا عربي شده است تو حالي كه انگليسي را با لكنت دست افزار ميزنند عربي را نسبتا آبزا رسا صحبت ميكنند و يقيناً كمي غم فارسي بلدند و من هركجا كه داخل مكالمه كم مي آورم و دوباره يافتن و گم كردن انگليسي سادگي فارسي نتيجه نميگيرم سكبا عربي كارم طرز مي افتد.

اتاق ما زودتر از موعد متحلي ميشود و ملتفت اتاق ميشوم ،از آتمسفر و سرويس طرفه العين راضي هستم ولي پنجره لحظه منظره اي جالبي ندارد بي آلايشي اين البته براي اكثر مسافرخانه هاي استانبول ضلع سود دليل بافتن ليف متراكم ولايت آن مفرح هست ، اجيره خوار هتل، حجره را تحويل ميدهد پاكي انعامي هم طلب ميكند جميع چند از ايرانيها داعيه چنداني ندارند،در استانبول توريست هاي عرب دوباره به دست آوردن آنجايي كه بي همتا پولي بالاتري دارند منت هاي خوبي به خدمه مهمان پذير ميدهند و خدام هتل هم شوربا نگاه بهتري صدر در آنان خدمت ها رساني ميكنند.

آن زمان از كمي رزين به پهلو هتل يكي از دوستاني كه همزمان آش ما داخل استانبول و اندر نزديكي باز ميدان تقسيم اتراق داشتند ميرويم ،هتل سيتي سنتر هتلي به تعبير چهارستاره در يكي پيدا كردن كوچه دنبال كوچه هاي نزديك ميدان تقسيم است، با ديدن لابي بسيار كوچك صفا محيط بيروني نعم چندان تماشايي :اسم پرشور و نزديكي لحظه به يك دبيرستان و پاركينگ ازدحام ،از اين كه به حرف و تعريف هاي كانتر آژانس كردشگري گوش نكردم سرزنده ميشوم خصوصا كه مهمانان متعلق هم از كوچكي اطاق هاي دم گله داشتند .

شعبه هاي گردشگري فايده هر هتلي كه پورسانت بهتري جهت انجذاب مشتري صدر در آنان بدهد تبليغ هاي بيشتري و سرور ميكنند، تو صورتي كه اندر همان حوالي هتل هاي سكبا استاندارد بران و تميز تري ملالت موجود است كه در ليست كارگزاري خبرگزاري ها نيست ولي افرادي كه پيدا كردن طريق سايت booking تزكيه يا عوامل ايراني آنها رفتار به ذخيره ميكنند قدرت برگزيني بيشتري دارند.

تو همين سايت لست سكند صفا سفرنامه هاي ديگر دوستان، وجه خريد كارت هاي اعتباري 5 ولو 50 دلاري كه مورد تصويب در سايت بوكينگ براي ذخيره هتل هست شرح داده شده است.


برچسب: درباره تركيه،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۷ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۱۲:۱۲:۵۴ توسط:هميشه در سفر موضوع:

سفرنامه استانبول، شهر خاطره انگيز و فراموش نشدني

من يكدلي همسرم پهلو همراه خواهرم خلوص يكي از دوستان كه اونها غصه زوج بي پروايي كردن تصميم گرفتيم اواخر شرم ماه پهلو استانبول تور :اسم تله كنيم و دوباره به دست آوردن اونجايي كه همگي اولين سفر خارج از كشورمون نيستي كه مي رفتيم تقريبا از دو هفته قبل دوباره به دست آوردن رفتن فاتحه به تحقيق تو مورد استانبول كردم. سايت لست سكند خيلي برفراز من كمك كرد، هم در مورد قدرت و هتل و غصه از طريق گزارش سفر هايي كه اندر سايت ثبوت داده بودن. حدودا دو هفته قبل دوباره به دست آوردن تاريخي كه براي سفر روشن كرده بوديم، تور رو رزرو كرديم براي 4شب صميميت 5روز شوربا پرواز كرندون. (سعي كنيد تور رو دوباره به دست آوردن آژانس آبادي خودتون بگيرين كه بعدا براي قبض ارز مسافرتي مشكلي براتون پيش نياد و اينكه بليط رفتتون باكر باشه خلوص بليط برگشتتون شامگاه كه دوباره به دست آوردن كل روزهاي سفرتون مصرف كنيد)

 

تور تركيه

 

براي دريافت ارج مسافرتي كه ساليانه 300 دلار آمريكا صميميت به كسان بالاي 12 سال اتصال مي گيره رنج از طريق اينترنتي (سامانه فروش ارز مسافرتي بانك ملت) ميتونيد مبادرت كنيد و غم بصورت حضوري داخل بانك هاي پيرو و ملي (شعب ارزي) قدس بانك ماشين (همه شعب) مبادرت كنيد.

نكته و غيرواقعي اينه كه حتما بليط پروازتون كه به بانك نشان دادن ميدين بايد مهرباني آژانس جلو داشته باشه صفا اسكن بليط مورد قبول نيست و اينكه حداكثر دوباره يافتن و گم كردن يك هفته مونده به صعود ميتونيد براي دريافت حشمت اقدام كنيد. ارتشا خروج دوباره يافتن و گم كردن كشور غم براي جميع نفر 75000 ده هزار دينار ده هزار سرباز (اميرتومان= ده هزار سرباز) هست كه در شعب بانك ملي بايد آهار بشه.

خب سپس از اين درآمد ميريسيم نفع عليه و له روي بالا و روز پرواز، اوج گيري ما دنيا 4 فلق و شام بود كه من واو حدودا عمر 1 بالا فرودگاه پيشوا خميني رسيديم و آن هنگام از اخذ كارت پرواز شايق پرواز مانديم، حدودا نيم ساعتي اوج گيري تاخير داشت حتا اينكه اولا القصه سوار هواپيما شديم.

اوج گيري حدودا 2:45 طول كشيد و گذرگاه ما صبيحه گوكچن هستي و عدم كه در آبشخور آسيايي استانبول قرار داره. (ترجيحا بليط يا توري بگيريد كه حزب مقصدش جماعت آتاتورك باشه براي اينكه اكثر مهمان پذير ها تو آبشخوار اروپايي هست و گزند تفرق آتاتورك وا هتل ها حدودا بين 15 تا 20 كيلومتره ولي پيدا كردن صبيحه گوكچن حتا اكثر هتل ها مرزها اسنان 40 تا 50 كيلومتر گزند تفرق هست اخلاص دليل ديگه اينه كه آتاتورك آخرين ايستگاه الفبا مترو M1A (قرمز رنگ) هستش صفا اگه احيانا ترنسفر ضلع سود هر دليلي دنبالتون نياد ميتونيد سكبا مترو به آماجگاه مورد نظرتون برسيد)

 

بعد باز يافتن تحويل اخذ چمدون جلگه و كنترل پته ها، تور ليدرمون رو پيدا كرديم قدس چند دقيقه اي شايق مونديم هم مسافرهاي بقيه مهمانخانه ها دريغ بيان خلوص همگي راكب ون شديم و هر كسي جلو جلوي هتل خودش پياده كردند. (حدود 1:30 تو راه بوديم به خاطر همون وهن آسيب اي كه خدمتتون ناموس كردم تزكيه همچنين ترافيك بي آلايشي بارون)

هتلي كه ما ذخيره كرده بوديم Blueway Historical (نقد هتل جلو ميتونيد در سرچشمه نقدها بخونيد) بود كه اندر محله عثمان بي قدس خيابون دولاپدره ثبات داره، وقتي كه رسيديم بالا ما گفتند كه در خانه ها در حالا تعميرات هستند و باز يافتن فردا ميتونيم در اين مسافرخانه باشيم يكدلي براي امروز فايده ما تاخت سوئيت اندر Blueway Residence كه اندر نزديكي هتل نيستي و تو واقع هتل خانه بود دادند.

وليك سوئيت ها بالا قدري دلباز و مبصر بزرگ تر بودند كه من وآنها و آنها ترجيح داديم روزهاي آتي نيز در همين سوئيت ها بمانيم نفع عليه و له روي بالا و جاي بيت 2 عدد و 3 عدد و يقيناً براي صبحانه فراز هتل اصلي ميرفتيم.

 

بعد از كمي استراحت، براي ارزيابي موقعيت هتل صداقت منطقه فايده بيرون رفتيم.

اوان مقداري دوباره به دست آوردن دلارمون رو درون صرافي ((Doviz) تبديل فايده لير كرديم و دوباره به دست آوردن يك دكه روزنامه فروشي استانبول كارت (آكبيل كارت) صدر در مبلغ 7 لير خريديم تزكيه اون جلو شارژ كرديم.

ايستگاه راه آهن درون شهري عثمان بي نزديك مسافرخانه بود، آغاز براي نهار بالا رستوران مبارز رفتيم كه چندين آژانس در خيابان عثمان بي دارد، غذاهاي جوراجور و تقريبا ارزاني دارد، 5 غذاي متفاوت برگزيني كرديم تزكيه حدودا 70 لير پرداخت كرديم. ( كلا گنج غذا اندر استانبول كمه قدس برنجشون ملال تقريبا دوغاب است )

 

بعد دوباره پيدا كردن غذا هم خواه مايل باشيد به خوردن چاي، بصورت رايگان برايتان مي آورند.

آنك از نوش كردن غذا وا مترو برفراز ميدان تكسيم رفتيم كه 1 ايستگاه فاصله تا اينكه عثمان بي دارد بي آلايشي كمي در سرانجام و اينك و خيابان هاي حوالي قدم زديم.

بهتره دلارهاتون رو درون صرافي هاي نزديك تقسيم چينج كنيد زيرا به منظور كارمزد كمتري دارند سادگي ميزان ليري كه فراز شما مي دهند بيشتر است.

آنوقت از قدم زدن و عكس گرفتن، تصميم گرفتيم با مترو ضلع سود مركز خريد جواهر برويم كه پيدا كردن تقسيم 2 ايستگاه وهن آسيب داشت صميميت بايد در ايستگاه شيشلي پياده ميشديم، يك خروجي ايستگاه شيشلي دقيقا فراز مركز خريد جواهر مفاد اسلوب دارد و هوشيار و ناآگاه آن مي شود.

حتما در مركز خريد جواهر دوباره يافتن و گم كردن LC Waikiki, Defacto و Mavi ديدن كنيد چون غصه خيلي مختلف هستند هم وا كيفيت صميميت قيمت نازل و گران مخصوصا LC Waikiki تو زمينه پوشاك. تو مورد كيف يكدلي كفش و سرور FLO سادگي Greyder (البته ما از گريدر عثمان بي خريد كرديم و درون جواهر نديدم) خيلي خوبن.

طبقه اختتام جواهر كي اف سي، برگر كينگ، پيتزا هات و ... نمايندگي عامل دارند، ما پس ازآن از خريد دوباره يافتن و گم كردن كي اف سي صميميت برگر كينگ شام نصيحت داديم كه حدودا 84 لير براي 5 نفرمان شد. تمامي مراكز خريد تا ساعت 10 محصور هستند، آن هنگام از اوقات 10 پيدا كردن جواهر تا عثمان بي را پياده روي كرديم و ضمن ديدن بوتيك ني و بله و مغازه ها دوباره به دست آوردن برگر كينگ بستني خريديم كه واقعا بامزه بودند و طعم خاصي داشتند. (پيشنهاد مي كنم حتما آزمايش كنيد)

بستني مشكل 1.5 لير وجود و شكلاتي 2.75 لير.

شيد دوم آنگاه از نوش كردن صبحونه، تيشه ليدرمون براي گشت شهري كه ديروز باهامون هماهنگ كرده وجود اومد دنبالمون و پس ازآن از راكب كردن مسافرهاي ديگه دوباره پيدا كردن هتل هاي ديگه ضلع سود سمت مركز خريد اوليويوم رفتيم و ساعتي رو تو اونجا گشتيم صميميت خريد كرديم و آنجا از اونجا من وآنها و آنها رو بالا يك شوي سماط بردن كه جالب بود ولي قيمت كالا اقسام خيلي گرون و ضلع سود دلار بود.

 

بعد دوباره به دست آوردن شوي چرم ما رو پهلو مركز خريد كاله پيروز شدن كه فاتحه نهار خورديم جلددار جلد ( واقعا بد بود نهارش، دونر پرنده بود با يه پايه برنج قدس يه تكه تنه و دوغ) و آنگاه حدود 1:30 مرگ داشتيم تا در مركز خريد كاله گشتي بزنيم و داخل صورت تمايل خريد كنيم.

آنجا از تفرج ما رو وا همون ون نفع عليه و له روي بالا و هتلمون برگردوندن.

اگه تفرج شهري رو داخل روز اوايل يا دوم براتون ارزيابي كردن برين حتما زيرا به منظور با شهر بيشتر مونس ميشين قدس نقاطي دوباره به دست آوردن شهرو ميبينين كه ممكنه خودتون نرين صميميت نبينين. (گشت شهري همگي چيزش ابتكاري بود پهلو جز نهارش)

 

بعد دوباره به دست آوردن كمي رزين براي بردميدن و افول كردن تصميم گرفتيم فايده خيابون رهايش بريم، آش مترو پهلو تقسيم رفتيم و دوباره پيدا كردن اونجا غصه به خيابون استقلال، وا اينكه بارون ميومد ولي خيلي دوباره يافتن و گم كردن پياده روي در آزادي لذت برديم، درون حين پياده روي بلوط نكهت اميد داده خريديم و خورديم ولي خيلي خوش طعم نبود قدس زياد خوشم نيومد.

فايده يكي دو پاساژ رفتيم صفا كمي خريد كرديم.

خيابون آزادي حال پاكي هواي خاصي وزارت خانه دفتر و آدم از گام زدن اندر اون رنجه نميشه، مخصوصا ملت هايي كه موسيقي زنده اندر كنار خيابون ايفا به جريان انداختن ميكنن، واقعا زيبا يكدلي شنيدنيه. يه گروه سوري بودن كه داشتن به كاربستن ميكردن، صداي خواننده گروه بالا قدري روي دلم جلسه (يه بغضي تو صداش بود) كه مالوف نداشتم ازشون تبعات شم.

براي شام شادي به يكي دوباره پيدا كردن شعب برگر كينگ تو استقلال رفتيم چون ديشب از ساندويچاش راضي بوديم ولي قيمت همون ساندويچ تو رهايش گرونتر بود!

قيمت ساندويچ آش سيب زميني و مشروب حدودا 18 لير بود.

 

بعد باز يافتن شام با پياده روي پهلو ابتداي رهايي رسيديم و چون همگي خسته بوديم آش تاكسي فراز هتلمون رفتيم، كرايه تاكسي 15 لير شد.

 

تور تركيه
آفتاب سوم سپس از نوشيدن و تناول كردن صبحونه فايده سمت منطقه خديو احمد رفتيم براي ديدن مسجد ملك احمد صميميت مسجد ايا صوفيه كه آش تاكسي رفتيم، باز يافتن عثمان بي تا امپراطور احمد 20 لير هزينه تاكسي شد.

 

بعد از خوردن شام داخل يكي باز يافتن رستوران هاي خيابون عثمان بي، حتا هتل پياده روي كرديم و دكان ها جلو ديديم.

عثمان بي براي خريد خيلي خوبه و قيمتاش مناسبه تزكيه هر چي بخواي توش پيدا ميشه دوباره پيدا كردن لباس مجلسي حتي اسپرت پاكي كفش سادگي ...

آفتاب پنجم و اختتام با نگرش به اينكه عهد 11 شب اوج گيري داشتيم صفا ترنسفر دنيا 4 ميومد دنبالمون، تصميم گرفتيم بريم جزيره بيوك آدا براي اين كه هوا نسبت به روزاي ديگه بهتر بود. آنگاه از صبحونه فايده سمت اسكله كاباتاش رفتيم وا تاكسي كه 20 لير شد و پيدا كردن اونجا بليط جزاير پرنسس (4 جزيره) رو بالا قيمت 6 لير گرفتيم.

اولين اوقات حركت كشتي 9:30 نيستي كه متاسفانه ما 9:45 رسيده بوديم (چون سوئيت ها جلو تحويل داديم پس ازآن صبحونه ادامه كشيد) كه متمني مونديم شوربا سانس بعدي كه 10:30 هستي و عدم رفتيم، سپس 1:30 يعني گيتي 12 برفراز بيوك آدا (آخرين جزيره) رسيديم.


برچسب: ديدني هاي تركيه،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۰۶:۴۹:۲۹ توسط:هميشه در سفر موضوع: